Donald Trump chce donútiť Apple preniesť späť výrobu do USA

App­le pred nie­koľ­ký­mi rok­mi pre­su­nul znač­nú časť svo­jej vý­ro­by za hra­ni­ce USA, a to zrej­me nav­ždy. V ro­ku 2011 sa Ste­ve Jobs vy­jad­ril, že „tie­to pra­cov­né mies­ta sa už nev­rá­tia". No mi­liar­dár Do­nald Trump si mys­lí, že sa mu ich po­da­rí dos­tať späť.

Vo svo­jom ne­dáv­nom pre­ja­ve na Li­ber­ty Uni­ver­si­ty dosť pritvr­dil svo­ju ré­to­ri­ku, keď ho­vo­ril o vy­tvá­ra­ní bu­dú­cich pra­cov­ných miest. „Má­me v tej­to kra­ji­ne úžas­ných ľu­dí: in­te­li­gen­tných, zna­lých a ener­gic­kých... Pri­nú­ti­me App­le za­čať vy­rá­bať tie je­ho čer­tov­ské po­čí­ta­če a ve­ci v tej­to kra­ji­ne, a nie v iných."

Prav­da, Do­nald Trump ne­mô­že len tak oto­čiť vy­pí­na­čom, aby sa nie­čo ta­ké sta­lo. Už pred via­ce­rý­mi rok­mi navr­ho­val, aby App­le pre­nie­sol svo­ju vý­ro­bu za­sa do­mov. Už v kam­pa­ni pred pre­zi­den­tský­mi voľ­ba­mi v ro­ku 2012 sa vy­jad­ril, že by bo­la „veľ­ká vec", ke­by CEO App­lu Tim Cook za­čal sta­vať to­vár­ne v USA.

Nie je vy­lú­če­né, že ve­dú­ca tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť vy­tvo­rí pra­cov­né mies­ta vo vý­ro­be aj do­ma. Nap­rík­lad v ro­ku 2013 pre­nies­la späť do Spo­je­ných štá­tov vý­ro­bu po­čí­ta­čov Mac. App­le je však zá­vis­lý od me­dzi­ná­rod­ných do­dá­va­teľ­ských re­ťaz­cov a os­ved­če­ných za­hra­nič­ných vý­rob­cov. Vzdať sa ich by pre spo­loč­nosť zna­me­na­lo vzdať sa svo­jich zis­kov. A na to by bo­lo tre­ba ove­ľa viac ako len os­tré slo­vá Do­nal­da Trum­pa.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter