Samsung neúspešne rokoval o kúpe aktív firmy GE

Spo­loč­nosť Sam­sung ro­ko­va­la o od­kú­pe­ní di­ví­zie elek­tric­kých spot­re­bi­čov ame­ric­kej spo­loč­nos­ti Ge­ne­ral Elec­tric (GE). Ro­ko­va­nia však zly­ha­li vzhľa­dom na vý­hra­dy proti­mo­no­pol­ných or­gá­nov. In­for­mo­va­la o tom ju­ho­kó­rej­ská agen­tú­ra Yon­hap News. Pod­ľa nej roz­ho­vo­ry za­ča­la spo­loč­nosť Sam­sung, kto­rá rea­go­va­la na to, že sa spo­loč­nosť GE na­ko­niec ne­do­hod­la na tran­sak­cii s fir­mou Elec­tro­lux AB vzhľa­dom na vý­hra­dy ame­ric­kých re­gu­lač­ných úra­dov.

Pod­ľa agen­tú­ry Yon­hap News, kto­rá neuvied­la svo­je zdro­je, sa ro­ko­va­nia GE so Sam­sun­gom skon­či­li pre ne­súh­las ame­ric­kých re­gu­lá­to­rov. Ju­ho­kó­rej­ská fir­ma je to­tiž vý­znam­ným hrá­čom na ame­ric­kom tr­hu. Obe spo­loč­nos­ti si­tuáciu ne­ko­men­to­va­li. Zá­ro­veň čín­ska spo­loč­nosť Haier Group in­for­mo­va­la, že od­kú­pi di­ví­ziu spot­re­bi­čov spo­loč­nos­ti GE za 5,4 mld. USD.

Zdroj: SI­TA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter