CES 2016: LG predstavila novinky v oblasti televízorov, systémov do aut aj domácich spotrebičov

Tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu ot­vo­ril Wiliam Cho pre­zi­dent a CEO LG Elec­tro­nics USA. CTO Dr Skott Ahn sa za­me­ral na tri kľú­čo­vé ob­las­ti, tech­no­ló­gie pre auto­mo­bi­ly, IoT a pré­mio­vé pro­duk­ty.

Elek­tro­nic­ké sub­sys­té­my auto­mo­bi­lov sú pop­ri inter­ne­te ve­cí na CES 2016 jed­nou z naj­pre­zen­to­va­nej­ších tém, av­šak pre mno­hých je to po do­mo­ve a pra­co­vis­ku mies­to kde strá­via naj­viac ča­su. LG sa an­ga­žu­je nie­len v ob­las­ti sen­zo­rov a ko­mu­ni­kač­ných sys­té­mov ale pred­sta­vi­la aj ví­ziu pa­no­ra­ma­tic­ké­ho zob­ra­zo­va­cie­ho sys­té­mu kto­rý vy­uží­va plo­chy okien. Za­tiaľ ne­vie­me sce­ná­re je­ho pou­ži­tia, ani to či a na­koľ­ko je po­lo­prie­pust­ný, tak­že by vo­dič mo­hol sle­do­vať si­tuáciu pred vo­zid­lom dopl­ne­nú o in­for­má­cie roz­ší­re­nej reali­ty.

LG7 panorama.png

Pa­no­ra­ma­tic­ký zob­ra­zo­va­cí sys­tém

IoT je ho­rú­ca té­ma prak­tic­ky pre všet­ky prie­my­sel­né od­vet­via, či už sú to sys­té­my in­te­li­gen­tných bu­dov vrá­ta­ne ich za­bez­pe­če­nia, ale­bo vý­rob­ky spot­reb­nej elek­tro­ni­ky. LG ako vý­rob­ca do­má­cich spot­re­bi­čov ve­nu­je veľ­kú po­zor­nosť aj za­bu­do­vá­va­niu „in­te­li­gen­cie" a roz­ši­ro­va­nie ich vzá­jom­nej ko­mu­ni­ká­cie.

Naj­oča­ká­va­nej­šou té­mou však bo­li no­vé OLED te­le­ví­zo­ry, kto­ré sú tak­tiež za­ra­de­né do pré­mio­vej pro­duk­to­vej ro­di­ny LG Sig­na­tu­re. Do tej­to ro­di­ny pat­rí aj no­vé ge­ne­rá­cia bie­lej tech­ni­ky. Účel spo­loč­nej - vzá­jom­ne ko­mu­ni­ku­jú­cej a or­ches­tru­jú­cej ro­di­ny in­te­li­gen­tných do­má­cich spot­re­bi­čov je zrej­mý a te­le­ví­zor má v nej oso­bit­né pos­ta­ve­nie, na­koľ­ko umož­ňu­je preh­ľad­ne zob­ra­ziť in­for­má­cie aj z iných sub­sys­té­mov.

Di­zaj­né­ri u no­vých OLED te­le­ví­zo­rov s roz­lí­še­ním UHD (4K) s ozna­če­ním G6 a E6 pou­ži­li fi­lo­zo­fiu „ob­raz v sk­le" Hrúb­ka te­le­ví­zo­ra v ob­las­ti ob­ra­zov­ky je to­tiž len 2,57 mi­li­met­rov, či­že rov­na­ká ako šty­ri na se­ba po­lo­že­né kre­dit­né kar­ty. Vý­kon­ný zvu­ko­vý sys­tém je umies­tne­ný v sto­ja­ne. Vý­ho­dou je fa­reb­ný roz­sah až mi­liar­da bo­ha­tých fa­rieb, kto­ré pok­rý­va­jú až 99 per­cent fa­reb­né­ho ga­mu­tu DCI. Ob­raz aj zvuk má vy­so­ký dy­na­mic­ký roz­sah. OLED tech­no­ló­gia do­ká­že pre­niesť ce­lú pa­le­tu še­dých od­tie­ňov vrá­ta­ne sku­toč­nej čier­nej.

LG9 TV.png

Pred­sta­ve­nie no­vej pro­duk­to­vej ra­dy OLED te­le­ví­zo­rov

LG E6.jpg

No­vý te­le­ví­zor ra­dy E6

Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii vy­stú­pil aj Han­no Ba­se, pre­zi­dent UHD Aallian­ce. Pred­sta­vil UHD Pre­mium lo­go, ním ozna­če­né vý­rob­ky pri­ne­sú sku­toč­ný zá­ži­tok z kva­lit­né­ho ob­ra­zu a zdô­raz­nil, že pre­zen­to­va­né LG Sig­na­tu­re OLED te­le­ví­zo­ry po­žia­dav­ky pre ude­le­nie toh­to lo­ga s re­zer­vou spĺňa­jú.

LG Ultra-HD-PREMIUM.jpg

Lo­go UHD Pre­mium

Vice­pre­zi­dent Dol­by La­bo­ra­to­ries Gi­les Ba­ker pred­sta­vil de­tai­ly v te­le­ví­zo­roch pou­ži­tej špič­ko­vej tech­no­ló­gie Dol­by Vi­sion, kto­rá zvy­šu­je dy­na­mic­ký roz­sah ob­ra­zu a fa­rieb, či­že druh HDR tech­no­ló­gie.

Po­ves­tnou če­reš­nič­kou na tor­te bo­lo pred­sta­ve­nie te­le­ví­zo­ra s roz­lí­še­ním 8K. Po­pu­la­ri­ta vy­so­kých roz­lí­še­ní zá­vi­sí aj od po­nu­ky mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu. V sú­čas­nos­ti je chu­dob­ná aj pre 4K, o 8K ani ne­ho­vo­riac. Pro­du­cent Sir Rid­ley Scott zdô­raz­nil, že tvor­co­via ob­sa­hu prip­ra­vu­jú v tej­to ob­las­ti zá­sad­ný ob­rat.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter