CES 2016: Samsung – SUHD TV a inteligentné chladničky

Te­le­víz­ne pri­jí­ma­če pa­tria me­dzi hlav­né té­my vý­sta­vy a Sam­sung ako je­den z naj­väč­ších sve­to­vých vý­rob­cov naz­na­čil, kto­rým sme­rom bu­de vý­voj nap­re­do­vať.

Vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Joe Stin­zia­no zdô­raz­nil, že rok 2016 sa bu­de z poh­ľa­du Sam­sun­gu niesť v zna­me­ní SUHD TV s roz­lí­še­ním 4K. Pri tej­to príl­eži­tos­ti pred­sta­vil no­vý mo­del KS9500 s bez­rá­mo­vým za­kri­ve­ným di­zaj­nom, kto­rý by mal po­núk­nuť živ­šie far­by vďa­ka re­di­zaj­no­va­ným na­nok­ryš­tá­ľom. Tá­to tech­no­ló­gia sa na­zý­va Quan­tum dot a nie je vý­sa­dou Sam­sun­gu.

Kaž­dý vý­rob­ca ju po­ní­ma tro­chu inak, no vý­sle­dok by mal byť vždy rov­na­ký - vy­šší kon­trast pri rov­na­kej spot­re­be ener­gie a reál­nej­šie far­by. Rov­na­ko ako v mi­nu­lom ro­ku, aj no­vé mo­de­ly te­le­ví­zo­rov Quan­tum dot bu­dú vy­ba­ve­né tech­no­ló­giou HDR s in­ten­zi­tou ja­su mi­ni­mál­ne 1000 ni­tov, čo je asi dvoj­ná­so­bok op­ro­ti pa­ne­lom OLED. Keď­že pod­ľa pries­ku­mov je väč­ši­na te­le­ví­zo­rov pre­vádz­ko­va­ná vo svet­lých pries­to­roch, vý­rob­ca sa plá­nu­je za­me­rať na eli­mi­no­va­nie od­ra­zov svet­la a mi­ni­mál­ne skres­le­nie ob­ra­zu.

Krok vpred má uro­biť aj Sam­sung Smart TV. Prio­ri­ta je zjed­no­du­še­nie ov­lá­da­nia na úro­veň, pri kto­rej pre­pí­na­nie me­dzi služ­ba­mi ako sú ISPN, Youtu­be či Net­flix bu­de otáz­kou jed­né­ho úko­nu, po­dob­ne ako pri kla­sic­kom pre­pí­na­ní te­le­víz­nych ka­ná­lov. Za­hŕňa to aj zjed­no­du­še­nie pre­pí­na­nia me­dzi exter­ný­mi za­ria­de­nia­mi pri­po­je­ný­mi k te­le­víz­ne­mu pri­jí­ma­ču, keď­že pod­ľa pries­ku­mov ich prie­mer­ný ame­ric­ký di­vák má pri­po­je­né na­raz naj­me­nej tri. U nás to zrej­me tiež ne­bu­de inak.

Sam­sung chce pre no­vé UHD TV pri­jí­ma­če vy­tvo­riť vlast­ný eko­sys­tém, na kto­rom spo­lup­ra­cu­je s pro­du­cen­ta­mi fil­mov aj s iný­mi vý­rob­ca­mi. Vý­sled­kom toh­to spo­je­nia bu­dú pro­duk­ty s lo­gom Ultra HD Pre­mium. Sú­čas­ťou por­tfó­lia bu­de aj UHD Blue-ray preh­rá­vač UBD-K8500 s pod­po­rou roz­lí­še­nia 4K. O to, aby bo­li dos­tup­né aj prís­luš­né fil­my sa pos­ta­ra­jú spo­loč­nos­ti 20th Cen­tu­ry Fox a War­ner Bros. To­ho ro­ku ma­jú v plá­ne vy­pro­du­ko­vať viac ako 100 fil­mo­vých ti­tu­lov 4K UHD HDR. Lá­kad­la­mi mô­žu byť nap­rík­lad ki­no­vé tr­há­ky ako Mar­ťan či Mad Max.

Aby sa ne­za­bud­lo na zvu­ko­vú zlož­ku vý­raz­ne ov­plyv­ňu­jú­cu at­mos­fé­ru, Stin­cia­no zdô­raz­nil, že sme­ro­va­nie k 360° zvu­ku sa v mi­nu­lom ro­ku uká­za­lo ako správ­ne. Pok­ra­čo­va­te­ľom toh­to ús­pe­chu by ma­li byť bez­drô­to­vé rep­ro­duk­to­ry HW-K950 s tech­no­ló­giou Dol­by At­mos. Kon­fi­gu­rá­cia ka­ná­lov bu­de 5.1.4, čo by ma­lo pri­niesť vy­ššiu pries­to­ro­vosť zvu­ku.

Ďal­ší­mi tren­da­mi by pod­ľa Sam­sun­gu ma­li byť dis­ple­je ten­šie ako de­sa­ti­na pal­ca, 170" gi­gan­tic­ké uh­lo­prieč­ky a SUHD TV s roz­lí­še­ním 8K. Tim Baxter, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent pre pre­daj a mar­ke­ting pris­ľú­bil, že kaž­dý zá­kaz­ník, kto­rý si v ro­ku 2016 za­kú­pi UHD TV dos­ta­ne k ne­mu bez­plat­ne Smar­tThings Extend USB Adap­ter. Vďa­ka ne­mu mož­no pri­po­jiť k pri­jí­ma­ču viac ako 200 rôz­nych pro­duk­tov z ka­te­gó­rie Inter­ne­tu ve­cí a in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti.

Všet­ky ces­ty ve­dú do chlad­nič­ky

V tom­to du­chu spo­loč­nosť od­pre­zen­to­va­la chlad­nič­ku, kto­rá pod­ľa jej pred­sta­vi­te­ľov bu­de cen­trom in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti rov­na­ko, ako je sa­ma ku­chy­ňa cen­trom tej bež­nej. Pod náz­vom Sam­sung fa­mi­ly Hub Ref­ri­ge­ra­tor sa skrý­va chlad­nič­ka s veľ­kým 21,5" do­ty­ko­vým dis­ple­jom. Úko­ny, ako kon­tro­la zá­sob bu­dú veľ­mi jed­no­du­ché. Vďa­ka prís­luš­nej mo­bil­nej ap­li­ká­cii a ka­me­re za­bu­do­va­nej v chlad­nič­ke bu­de­te môcť ke­dy­koľ­vek na­zrieť do jej vnút­ra aj na di­aľ­ku.

Vý­rob­ca však v množ­stve fun­kcií za­chá­dza ove­ľa ďa­lej. Za­bu­do­va­ný dis­plej a mo­bil­ná ap­li­ká­cia umož­ňu­jú zdie­ľa­nie uda­los­tí v rám­ci ro­di­ny, a tak ro­din­ný obed či os­la­vu na­ro­de­nín nik­to nez­meš­ká. Vďa­ka spo­lup­rá­ci s Mas­ter­card bu­de chlad­nič­ka po­nú­kať vlast­ný pla­tob­ný sys­tém. Do­ty­kom bu­de mož­né pot­reb­nú po­lož­ku z ná­kup­né­ho zoz­na­mu okam­ži­te za­kú­piť (resp. ob­jed­nať). No ako to bež­ne bý­va, služ­ba za­tiaľ v na­šich kon­či­nách dos­tup­ná ne­bu­de. Aby bo­la chlad­nič­ka ako ro­din­né cen­trum kom­plet­ná, mož­no na jej dis­ple­ji sle­do­vať TV, po­čú­vať hud­bu či rá­dios­ta­ni­ce, zdie­ľať ob­ráz­ky a množ­stvo ďal­šie­ho.

Sú­čas­ťou pre­zen­tá­cie pro­duk­tov pre do­mác­nosť bo­la aj tech­no­ló­gia AddWash, vďa­ka kto­rej bu­de mož­né pro­ces pra­nia bie­liz­ne po­zas­ta­viť a do práč­ky pri­dať aký­koľ­vek no­vý kus, od po­no­žiek až po džín­sy. Práč­ky Sam­sung by ma­li tiež dis­po­no­vať väč­šou ka­pa­ci­tou bub­na a bu­dú vy­ba­ve­né pod­po­rou IoT. Vďa­ka to­mu do­ká­žu s ma­ji­te­ľom ko­mu­ni­ko­vať aj na di­aľ­ku.

Čo ďal­šie­ho sa chys­tá

Za­uja­la nás tiež pre­zen­tá­cia dvoch no­vých čle­nov mo­de­lo­vé­ho ra­du S. In­te­li­gen­tné ho­din­ky Sam­sung Gear 2 pri­ne­sú toľ­ko žia­da­nú slo­bo­du a ich ma­ji­teľ bu­de môcť vy­ko­ná­vať ho­vo­ry a od­osie­lať sprá­vy bez spo­lup­rá­ce so smar­tfó­nom. Na ten­to účel bu­dú vy­uží­vať pri­po­je­nie tech­no­ló­giou 3G.

Dru­hým pre­zen­to­va­ným čle­nom rov­na­kej ro­di­ny je kon­ver­ti­bil­ný tab­let Ga­laxy Tab­Pro S. Bu­de dis­po­no­vať od­de­li­teľ­nou klá­ves­ni­cou a pod­ľa vý­rob­cu bu­de vo svo­jej trie­de naj­ten­ším a naj­ľah­ším tab­le­tom. Zvo­le­ný ope­rač­ný sys­tém je Win­dows 10 a o po­hon sa bu­de sta­rať pro­ce­sor ra­du In­tel Co­re M so 4GB RAM. Úlož­ný pries­tor bu­de údaj­ne 120GB a ne­ma­la by chý­bať pod­po­ra pri­po­je­nia LTE. Fa­nú­ši­kov men­ších tab­le­tov mož­no tro­chu skla­me, že pôj­de o re­la­tív­ne väč­ší 12" sA­MO­LED dis­plej, no pri pou­ži­tí s fy­zic­kou klá­ves­ni­cou to mož­no po­va­žo­vať za jed­noz­nač­nú vý­ho­du.

Vďa­ka ús­pe­chu smar­tfó­nu Ga­laxy S6 ho­vo­ria pred­sta­vi­te­lia Sam­sun­gu o ma­sív­nom roz­ší­re­ní vir­tuál­nej reali­ty v rám­ci ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. V spo­lup­rá­ci s oku­liar­mi Gear VR sa stá­va vir­tuál­na reali­ta ho­rú­cou té­mou a ur­či­te sa v ro­ku 2016 doč­ká­me vy­uži­tia toh­to po­ten­ciá­lu zo stra­ny vý­rob­cu. Pr­vou las­to­vič­kou v tom­to sme­re bu­de Pro­ject Beyond. Ide o 360° pro­fe­sio­nál­nu auto­ma­tic­kú VR ka­me­ru, kto­rá v spo­lup­rá­ci s oku­liar­mi Gear VR mô­že po­núk­nuť do­te­raz ne­ví­da­né zá­žit­ky.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter