Nokia prevzala kontrolu nad Alcatel-Lucent

Fín­sky a fran­cúz­sky vý­rob­ca za­ria­de­ní pre te­le­ko­mu­ni­kač­né sie­te za­čnú fun­go­vať ako zlú­če­ný pod­nik k 14. ja­nuá­ru 201.

Fín­sky vý­rob­ca te­le­ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­ní No­kia v pon­de­lok do­kon­čil prev­za­tie men­šie­ho fran­cúz­ske­ho ri­va­la Al­ca­tel-Lu­cent. Tran­sak­ciu za 15,6 mld. eur, v rám­ci kto­rej No­kia zís­ka­va prib­liž­ne 79 % ak­cií kon­ku­ren­čnej fir­my, pred­tým od­súh­la­sil fran­cúz­sky úrad doh­ľa­du nad ka­pi­tá­lo­vý­mi tr­hmi. Spo­loč­nos­ti za­čnú fun­go­vať ako zlú­če­ný pod­nik k 14. ja­nuá­ru 2016, uvied­la vo vy­hlá­se­ní No­kia. Tr­ho­vá hod­no­ta zlú­če­nej spo­loč­nos­ti by pod­ľa agen­tú­ry Reu­ters moh­la do­siah­nuť viac ako 40 mld. eur.

V ro­ku 2013 No­kia pre­da­la svo­ju stra­to­vú di­ví­ziu mo­bil­ných te­le­fó­nov ame­ric­kej fir­me Mic­ro­soft a tran­sfor­mo­va­la sa na vý­rob­cu za­ria­de­ní pre te­le­ko­mu­ni­kač­né sie­te. Mi­nu­lý me­siac za­se fir­ma do­kon­či­la pre­daj di­ví­zie ma­po­vých slu­žieb HE­RE ne­mec­kým vý­rob­com luxus­ných auto­mo­bi­lov BMW, Audi a Mer­ce­des.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter