Orange smeruje k odkúpeniu telekomunikačnej divízie Bouygues za 10 mld. eur

Spo­loč­nosť Oran­ge pod­pí­sa­la dô­ver­nú do­ho­du so spo­loč­nos­ťou Bouygues, na zá­kla­de kto­rej spo­loč­nosť Oran­ge sme­ru­je k od­kú­pe­niu te­le­ko­mu­ni­kač­nej di­ví­zie fir­my za 10 mld. eur. In­for­mo­va­li o tom v ne­de­ľu no­vi­ny Le Jour­nal du Di­man­che, neuvied­li však svo­je zdro­je.

Spo­loč­nosť Bouygues by zís­ka­la ba­lík 15 % ak­cií fir­my Oran­ge v hod­no­te 8 mld. eur a ho­to­vosť vo vý­ške 2 mld. eur. Je­den zdroj no­vín uvie­dol, že roz­ho­vo­ry pos­tu­pu­jú. Reak­cie spo­loč­nos­tí Oran­ge a Bouygues v ne­de­ľu ne­bo­li k dis­po­zí­cii.

Mi­nis­ter hos­po­dár­stva Em­ma­nuel Mac­ron mi­nu­lý me­siac uvie­dol, že by mu v prin­cí­pe ne­va­di­lo, ke­by sa te­le­ko­mu­ni­kač­ný sek­tor zre­vi­do­val zo šty­roch hrá­čov na troch. Zdroj agen­tú­ry Reu­ters eš­te skôr uvie­dol, že šéf spo­loč­nos­ti Oran­ge Stép­ha­ne Ri­chard spo­mí­nal no­vé ko­lo ro­ko­va­ní so spo­loč­nos­ťou Bouygues o bu­dúc­nos­ti jej te­le­ko­mu­ni­kač­nej di­ví­zie.

Na slo­ven­skom tr­hu pô­so­bí spo­loč­nosť Oran­ge Slo­ven­sko, kto­rá je in­teg­ro­va­ným te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom pos­ky­tu­jú­cim kom­plexné te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by v mo­bil­nej a pev­nej sie­ti. Ma­ji­te­ľom 100 % ak­cií spo­loč­nos­ti Oran­ge je sku­pi­na Fran­ce Te­le­com pros­tred­níc­tvom At­las Servic­es Bel­gic­ko.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter