Facebook bude čeliť hromadným žalobám, týkajú sa vstupu na burzu

Ame­ric­ký fe­de­rál­ny sud­ca Ro­bert Sweet potvr­dil dve hro­mad­né ža­lo­by ak­cio­ná­rov pro­ti spo­loč­nos­ti Fa­ce­book. Tá bu­de če­liť súd­ne­mu pro­ce­su vzhľa­dom na tvr­de­nia, že pred uve­de­ním na bur­zu v má­ji 2012 skrý­va­la oba­vy spo­je­né s prog­nó­zou ras­tu spo­loč­nos­ti. Roz­hod­nu­tie je ozna­če­né dá­tu­mom 11. de­cem­bra, na ve­rej­nosť sa dos­ta­lo v uto­rok.

Re­tai­lo­ví a in­šti­tu­cio­nál­ni in­ves­to­ri, kto­rí tvr­dia, že priš­li o pe­nia­ze ná­ku­pom nad­hod­no­te­ných ak­cií, mô­žu pod­ľa sud­cu v spo­re vy­stu­po­vať ako sku­pi­ny. Sud­ca od­mie­tol ar­gu­ment spo­loč­nos­ti Fa­ce­book, že in­ves­to­ri by ma­li vy­stu­po­vať in­di­vi­duál­ne, keď­že ma­li rôz­ne množ­stvo in­for­má­cii. In­di­vi­duál­ne spo­ry by pre spo­loč­nosť Fa­ce­book moh­li zna­me­nať niž­šie nák­la­dy. So­ciál­na sieť v reak­cii vy­jad­ri­la skla­ma­nie z roz­hod­nu­tia s tým, že sa od­vo­lá. Fir­ma je pres­ved­če­ná, že hro­mad­ná ža­lo­ba nie je opod­stat­ne­ná a je v roz­po­re "s dob­re zná­mym" pre­ce­den­som.

Fir­ma Fa­ce­book na bur­zu v stú­pi­la 18. má­ja 2012, jej ak­cie ma­li hod­no­tu 38 USD za kus. Ce­na ak­cií za­ča­la kle­sať a 4. sep­tem­bra 2012 bo­la na úrov­ni 17,55 USD za ak­ciu a pod hod­no­tou z 18. má­ja 2012 os­ta­la ce­na ak­cií viac ako rok.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter