Anketa a súťaž: Ako ste zabezpečení na sieťach Wi-Fi?

Od de­cem­bra sme pre vás prip­ra­vi­li sé­riu člán­kov o sie­ťach Wi-Fi. V spo­lup­rá­ci so stre­doš­kol­ským štu­den­tom Pat­ri­kom Goldschmid­tom bu­de­me pros­tred­níc­tvom pe­net­rač­ných tes­tov vy­hod­no­co­vať bez­peč­nosť na bez­drô­to­vých sie­ťach. Ta­kis­to pri­ne­sie­me preh­ľad jed­not­li­vých bez­peč­nos­tných pro­to­ko­lov Wi-Fi, opí­še­me ich zra­ni­teľ­nos­ti a otes­tu­je­me ich ná­chyl­nosť na úto­ky. Nás­led­ne zhr­nie­me, čo to všet­ko zna­me­ná pre kon­co­vé­ho pou­ží­va­te­ľa, ako si uchrá­niť svo­je dá­ta na ve­rej­ných sie­ťach a ako správ­ne za­bez­pe­čiť svo­ju do­má­cu sieť Wi-Fi.

Zo za­čiat­ku by nás však za­ují­ma­lo, aký je váš pos­toj k ochra­ne svo­jich dát. Poz­ná­te už ne­ja­ké prak­ti­ky, ako sa na sie­ťach Wi-Fi chrá­niť, ale­bo svo­jej ochra­ne ne­ve­nu­je­te zvý­še­nú po­zor­nosť? Z toh­to dô­vo­du sme vy­tvo­ri­li krát­ku an­ke­tu, skú­ma­jú­cu bez­peč­nos­tné ná­vy­ky Slo­vá­kov pri pou­ží­va­ní Wi-Fi. Pre účas­tní­kov an­ke­ty pri­ná­ša­me vec­nú ce­nu v po­do­be bez­drô­to­vé­ho rou­te­ra TP-LINK Ar­cher C20, kto­rú si od­ne­sie šťast­ný vý­her­ca. An­ke­ta mô­že ob­sa­ho­vať chú­los­ti­vé otáz­ky oh­ľa­dom bez­peč­nos­ti, pre­to sme kon­takt­ný for­mu­lár nep­re­po­ji­li s an­ke­tou, tak­že an­ke­ta je úpl­ne ano­nym­ná. V prí­pa­de, že sa do sú­ťa­že nech­ce­te za­po­jiť, kon­takt­ný for­mu­lár (pod an­ke­tou) vy­pĺňať ne­mu­sí­te. Žre­bo­va­nie sa us­ku­toč­ní za­čiat­kom no­vé­ho ro­ka po ukon­če­ní a vy­hod­no­te­ní an­ke­ty.

Ďaku­je­me za účasť a pra­je­me ve­ľa šťas­tia! Ak sa o prob­le­ma­ti­ku bez­peč­nos­ti na bez­drô­to­vých sie­ťach za­ují­ma­te, ur­či­te v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich týž­dňov sle­duj­te na­šu strán­ku.

Tr­va­nie an­ke­ty: 15. 12. 2015 - 8. 1. 2016Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter