CVTI obstaráva podporu pre Dátové centrum za 6,5 milióna eur

Cen­trum ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR ob­sta­rá­va tech­nic­kú pod­po­ru har­dvé­ro­vé­ho a sof­tvé­ro­vé­ho vy­ba­ve­nia pre Dá­to­vé cen­trum pre vý­skum a vý­voj. Pred­pok­la­da­ná hod­no­ta zá­kaz­ky bez DPH je od 4 855 000 eur do 6 489 880 eur. Vy­plý­va to z ozná­me­nia o vy­hlá­se­ní ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, kto­ré zve­rej­ni­li vo ves­tní­ku ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia.

Pod­po­ra har­dvé­ro­vé­ho a sof­tvé­ro­vé­ho vy­ba­ve­nia je dô­le­ži­tá pre za­bez­pe­če­nie ply­nu­lej pre­vádz­ky dá­to­vé­ho cen­tra. V dá­to­vom cen­tre je pri­tom nain­šta­lo­va­né ap­li­kač­né prog­ra­mo­vé vy­ba­ve­nie, kto­ré vy­uží­va ve­dec­ko-vý­skum­ná ko­mu­ni­ta. Le­ho­ta na pred­kla­da­nie po­núk ale­bo žia­dos­tí o účasť na ob­sta­rá­va­ní je do 8. feb­ruára 2016. Zá­kaz­ku bu­dú fi­nan­co­vať z roz­poč­tu ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­te­ľa, pri­čom mô­že byť v prí­pa­de uzav­re­tia zmlu­vy o pos­kyt­nu­tí ne­náv­rat­ných fi­nan­čných pros­tried­kov fi­nan­co­va­ná aj zo štruk­tu­rál­nych fon­dov EU v rám­ci no­vé­ho prog­ra­mo­vé­ho ob­do­bia.

Dá­to­vé cen­trum pos­ky­tu­je služ­by, kto­ré sú pot­reb­né pre ob­lasť vý­sku­mu a vý­vo­ja. Ok­rem iné­ho pos­ky­tu­je nap­rík­lad uk­la­da­nie in­for­má­cií pot­reb­ných pre sub­jek­ty v ob­las­ti vý­sku­mu a vý­vo­ja, tiež ar­chí­vy li­cen­co­va­ných on­li­ne da­ta­báz, cen­trál­ne re­gis­tre či di­gi­tál­ne do­ku­men­ty. Ďalej tiež umož­ňu­je uk­la­da­nie da­ta­báz hod­nôt pre ve­dec­ké vý­poč­ty, pos­ky­tu­je ap­li­ká­cie pre sprís­tup­ne­nie a sprá­vu uk­la­da­ných in­for­má­cií a tiež di­gi­ta­li­zá­ciu do­ku­men­tov, kto­ré nie sú k dis­po­zí­cii v elek­tro­nic­kej for­me.

Cen­trum ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií je ako pria­mo ria­de­ná or­ga­ni­zá­cia mi­nis­ter­stva škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu ná­rod­ným in­for­mač­ným cen­trom pre ve­du, tech­ni­ku, ino­vá­cie a vzde­lá­va­nie. Koor­di­nu­je čin­nosť a za­bez­pe­ču­je pre­vádz­ku inter­dis­cip­li­nár­nych vý­skum­no-vý­vo­jo­vých cen­tier a ná­rod­ných infra­štruk­túr pre vý­skum, vý­voj, ino­vá­cie a vzde­lá­va­nie.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter