Bez cloudového úložiska sa nezaobíde takmer tretina spotrebiteľov

Spo­loč­nosť GfK sa opý­ta­la pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu z 22 kra­jín, na­koľ­ko súh­la­sia ale­bo ne­súh­la­sia s nas­le­du­jú­cim tvr­de­ním: „ne­zao­bí­dem sa bez uk­la­da­nia a pre­hlia­da­nia fo­tog­ra­fií, do­ku­men­tov, hud­by a ďal­šie­ho ob­sa­hu v clou­de" (pri­čom „cloud" je de­fi­no­va­ný ako „bez­peč­né umies­tne­nie na inter­ne­te, ku kto­ré­mu je mož­né pris­tu­po­vať z aké­ho­koľ­vek mies­ta a za­ria­de­nia").

Tak­mer tre­ti­na res­pon­den­tov (31 per­cent) vy­jad­ri­la jed­noz­nač­ný súh­las s tým­to tvr­de­ním (vý­be­rom jed­nej z dvoch naj­vyš­ších hod­nôt na se­dem­bo­do­vej stup­ni­ci), pri­čom 13 per­cent súh­la­si­lo úpl­ne a 18 per­cent skôr súh­la­si­lo.

Nao­pak, 18 per­cent da­lo naj­avo vý­raz­ný ne­súh­las (voľ­bou pos­led­ných dvoch mož­nos­tí na se­dem­bo­do­vej stup­ni­ci) - z to­ho 10 per­cent úpl­ne ne­súh­la­si­lo a 8 per­cent skôr ne­súh­la­si­lo.

Hlav­ným lá­kad­lom clou­du nie je ani tak úlož­ná ka­pa­ci­ta, pre­to­že tú mô­že po­núk­nuť aj exter­ný pev­ný disk, ale skôr prak­tic­kosť, kon­krét­ne po­tom mož­nosť pris­tu­po­vať k sú­bo­rom z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia ale­bo mies­ta bez to­ho, aby so se­bou pou­ži­va­te­lia mu­se­li no­siť exter­ný pev­ný disk ale­bo USB kľú­čen­ku. Od­pa­dá tiež ri­zi­ko, že pou­ži­va­te­lia prí­du o všet­ky dá­ta, po­kiaľ sa úlož­né za­ria­de­nia poš­ko­dia ale­bo stra­tia. Cloud pred­sta­vu­je jed­no­du­ché rie­še­nie pre uk­la­da­nie fo­tiek a vi­deí uro­be­ných po­mo­cou smar­tfó­nov, keď je ich vnú­tor­né úlo­žis­ko pl­né ale­bo nie je k dis­po­zí­cii úlož­né za­ria­de­nie. Na­viac ma­jú pou­ží­va­te­lia k sú­bo­rom prís­tup z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia. Na zá­kla­de tých­to poz­nat­kov o pou­ží­va­ní clou­du mô­žu fir­my pris­pô­so­biť svo­ju po­nu­ku tak, aby zod­po­ve­da­la pot­re­bám expan­du­jú­ce­ho clou­do­vé­ho tr­hu.

Na cloud sa naj­via­ce spo­lie­ha ve­ko­vá ka­te­gó­rie od 30 - 39 ro­kov

Na cloud sa všeo­bec­ne naj­viac spo­lie­ha­jú spot­re­bi­te­lia vo ve­ku 30-39 ro­kov. V tej­to ve­ko­vej sku­pi­ne je naj­vyš­ší po­čet res­pon­den­tov (37 per­cent), kto­rí vý­be­rom pr­vých dvoch súh­las­ných mož­nos­tí potvr­di­li, že sa bez clou­du ne­zao­bí­du pri uk­la­da­ní a pre­ze­ra­ní fo­tiek, do­ku­men­tov, hud­by a iné­ho ob­sa­hu. Nao­pak, iba 12 per­cent z nich da­lo voľ­bou pos­led­ných dvoch mož­nos­tí naj­avo jed­noz­nač­ný ne­súh­las s tým­to tvr­de­ním. V tes­nom zá­ve­se sa umies­tni­li spot­re­bi­te­lia vo ve­ku 20-29 ro­kov, kde 35 per­cent vy­jad­ri­lo jas­ný súh­las a 13 per­cent vý­raz­ný ne­súh­las.

Si­tuácia sa me­ní, keď sa po­zrie­me na star­šiu ve­ko­vú sku­pi­nu ka­te­gó­rie. Iba štvr­ti­na (24 per­cent) spot­re­bi­te­ľov vo ve­ku 50-59 ro­kov úpl­ne ale­bo skôr súh­la­si­la s tvr­de­ním, že sa bez clou­du ne­zao­bí­du, za­tiaľ čo 29 per­cent sa s tým­to tvr­de­ním vô­bec nes­to­tož­ňu­je. U osôb star­ších ako 60 ro­kov je roz­diel eš­te mar­kan­tnej­ší - pr­vé dve súh­las­né mož­nos­ti vy­bra­lo iba 19 per­cent a viac ako tre­ti­na (35 per­cent) po­tom jed­noz­nač­ne uvied­la, že cloud ne­po­va­žu­je za ne­vyh­nut­ný (pos­led­né dve mož­nos­ti).

Keď sa po­zrie­me na jed­not­li­vé kra­ji­ny, v clou­do­vom reb­ríč­ku jas­ne ve­die Mexiko, kde sa bez clou­du ne­zao­bí­de tak­mer po­lo­vi­ca on­li­ne po­pu­lá­cie (49 per­cent res­pon­den­tov zvo­li­lo pr­vé dve mož­nos­ti vy­jad­ru­jú­ce súh­las). Na ďal­ších mies­tach sa umies­tni­la Bra­zí­lia so 44 per­cen­ta­mi, Tu­rec­ko so 43 per­cen­ta­mi, Čí­na so 40 per­cen­ta­mi a Rus­ko s 37 per­cen­ta­mi. V ďal­šej la­tin­skoa­me­ric­kej kra­ji­ne, v Ar­gen­tí­ne, sa na cloud spo­lie­ha tiež po­mer­ne vel­ká časť pou­ží­va­te­ľov. Ne­zao­bí­de sa bez nej viac ako tre­ti­na z nich (36 per­cent).

Zdroj: gfk.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter