Štúdia: Mladí ľudia posúvajú televízny prime-time

Naj­nov­šie vy­da­nie štú­die Eric­sson Mo­bi­li­ty Re­port za­me­ra­né na Euró­pu potvr­di­lo stá­le vý­raz­nej­šie zme­ny v ná­vy­koch sle­do­va­nia te­le­víz­ne­ho ob­sa­hu a vi­dea. Ana­ly­ti­ci švéd­skej fir­my to vy­svet­ľu­jú ras­tú­cou pe­net­rá­ciou pri­po­je­ných za­ria­de­ní, zá­ro­veň však aj vy­ššou dos­tup­nos­ťou on­li­ne ob­sa­hu.

On-de­mand sle­do­va­nie sa v Euró­pe stá­va kľú­čo­vým spô­so­bom akým po­ze­rá­me TV ob­sah. V kra­ji­nách ako Švéd­sko, Ta­lian­sko, Veľ­ká Bri­tá­nia, Írsko a Rus­ko dnes do­sa­hu­je 30- per­cent­ný po­diel na cel­ko­vom sle­do­va­ní. On-de­mand služ­by už nie sú roz­ší­re­né len pri sle­do­va­ní krát­kych vi­deok­li­pov či krát­ko­met­ráž­ne­ho ob­sa­hu, stá­le viac ľu­dí sle­du­je ce­lé fil­my či se­riá­lo­vé se­zó­ny, čas­to aj ná­ra­zo­vo. V Írsku, Špa­nielsku a Rus­ku nap­rík­lad čas, kto­rí spot­re­bi­te­lia trá­via sle­do­va­ním on-de­mand fil­mov, se­riá­lov a TV prog­ra­mov, do­sa­hu­je viac ako 6 ho­dín kaž­dý týž­deň.

Ak ho­vo­rí­me o sle­do­va­ní TV a vi­dea, dô­le­ži­tosť mo­bil­ných plat­fo­riem ako lap­to­py, tab­le­ty a smar­tfó­ny ras­tie. Viac ako po­lo­vi­ca Euró­pa­nov pou­ží­va smar­tfó­ny na sle­do­va­nie vi­deoob­sa­hu na týž­den­nej bá­ze. Špe­ciál­ne to pla­tí u mlad­šej ge­ne­rá­cie, pri­čom tí­ne­dže­ri sa na sle­do­va­ní ob­sa­hu pros­tred­níc­tvom smar­tfó­nov po­die­ľa­jú 25 per­cen­ta­mi z cel­ko­vé­ho ča­su sle­do­va­nia. Stá­le viac ľu­dí si os­vo­ju­je no­vé sle­do­va­cie ná­vy­ky ako nap­rík­lad do­po­ze­ra­nie fil­mu na inom mies­te a za­ria­de­ní, než na akom sle­do­va­nie za­ča­li. Pä­ti­na Euró­pa­nov zme­ní za­ria­de­nie pri sle­do­va­ní to­ho is­té­ho vi­dea as­poň raz za me­siac.

Te­le­víz­ny pri­me-ti­me, te­da hlav­ný vy­sie­la­cí čas, pre­chá­dza v pos­led­nom ob­do­bí re­de­fi­ní­ciou, pod čo sa pod­pí­sa­li hlav­ne ná­vy­ky mla­dej ge­ne­rá­cie. Dva­ja z troch ľu­dí pod 25 ro­kov sle­du­jú TV ale­bo vi­deoob­sah v pos­te­li pred tým, než sa ulo­žia na spá­nok. Je­den z troch spot­re­bi­te­ľov v rov­na­kej ve­ko­vej hra­ni­ci sle­du­je TV ale­bo vi­deá na inter­ne­te v pos­te­li, eš­te pred tým než vstá­va.

Ce­lú sprá­vu Eric­sson Mo­bi­li­ty Re­port Euro­pe náj­de­te TU.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter