Darčeky si cez internet kúpte najlepšie do dnes

Ak má­te vy­hliad­nu­tý dar­ček z e-sho­pu, ne­vá­haj­te a kúp­te ho te­raz. Len do piat­ku 18. de­cem­bra vám to­tiž väč­ši­na inter­ne­to­vých ob­cho­dov ga­ran­tu­je, že stih­ne to­var do­ru­čiť pod via­noč­ný strom­ček. Pia­tok je te­da op­ti­mál­nym dňom na pos­led­né ná­ku­py, ke­dy do­ru­če­nie do Via­noc ga­ran­tu­je 93 % e-sho­pov a po­tom ten­to po­čet kle­sá. „Eš­te cez pred­via­noč­ný ví­kend vám do­da­nie to­va­ru pod strom­ček ga­ran­tu­jú vy­še tri štvr­ti­ny e-sho­pov, kto­ré sa za­po­ji­li do prog­ra­mu Ga­ran­cia do­ru­če­nia do Via­noc," vy­svet­lil Jan Krie­gel z Heu­re­ky.

„Pri ob­jed­náv­kach do 21. de­cem­bra ga­ran­tu­jú do­da­nie to­va­ru už len asi dve tre­ti­ny e-sho­pov. Ten­to ter­mín by som však bral ako naj­nes­kor­ší vhod­ný. Po ňom to­tiž do­ru­če­nie ga­ran­tu­je len tre­ti­na e-sho­pov, s prí­cho­dom sviat­kov sú to­tiž e-sho­py aj dop­rav­co­via za­nep­ráz­dne­ní," do­dal Krie­gel. Pre jed­no­duch­šiu orien­tá­ciu sú e-sho­py, kto­ré sa za­po­ji­li do ak­cie, ozna­če­né ikon­kou s hra­nič­ným dá­tu­mom, do kto­ré­ho mož­no na­kú­piť eš­te na Je­žiš­ka.

Ak nes­tih­ne­te na­kú­piť ani 22. de­cem­bra, má­te pos­led­nú šan­cu stih­núť to nap­rík­lad vďa­ka osob­né­mu od­be­ru, má to však svo­je ús­ka­lia. Uis­ti­te sa však, že v tom­to prí­pa­de je už váš to­var dos­tup­ný vo vý­daj­ni, a nie je eš­te len na ces­te.

Naj­mä star­šie de­ti a dos­pe­lá­ci tú­žia pod strom­če­kom náj­sť tech­no­lo­gic­ké no­vin­ky. Ad­re­na­lín a mož­nosť za­chy­tiť zá­žit­ky sta­via out­doo­ro­vú ka­me­ru ty­pu GoP­ro na pop­red­nú prieč­ku. Dru­hou roz­ší­re­nou ka­te­gó­riou dar­če­kov bu­dú in­te­li­gen­tné ho­din­ky a ďal­šie „wearab­les", kto­rý­mi si me­ra­jú te­les­né fun­kcie špor­tov­ci. No­to­ric­ky zná­my­mi stá­li­ca­mi zos­tá­va­jú tab­le­ty a te­le­fó­ny.

Cez Via­no­ce sa na­ku­pu­je naj­viac

Se­zó­na via­noč­ných ná­ku­pov je kaž­do­roč­ne ťa­hú­ňom ce­lé­ho ro­ka v rám­ci inter­ne­to­vé­ho pre­da­ja. Cel­ko­vo za rok 2015 mi­nú Slo­vá­ci v e-sho­poch zhru­ba 703 mi­lió­nov eur, čo pred­sta­vu­je ná­rast asi o 15 %. Vy­plý­va to zo šta­tis­tík ne­zá­vis­lé­ho po­rov­ná­va­ča cien Heu­re­ka.sk. V pr­vom polro­ku vzrás­tol ob­rat e-com­mer­ce zhru­ba o pä­ti­nu op­ro­ti vla­ňaj­šku. Let­ná se­zó­na tem­po ras­tu sí­ce spo­ma­li­la, ale via­noč­ná se­zó­na bu­de opäť sil­ná a vďa­ka to­mu zno­vu sa na inter­ne­tu oča­ká­va oča­ká­va­me re­kord­ný ob­rat e-com­mer­ce.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter