Platby na internete cez MasterPass dostupné už aj na Slovensku

Mas­ter­Pass umož­ňu­je zá­kaz­ní­ko­vi reali­zo­vať plat­by na inter­ne­te. Zá­kaz­ník si naj­prv nain­šta­luj­te jed­nu z exis­tu­jú­cich di­gi­tál­nych pe­ňa­že­niek Mas­ter­Pass. V nej si za­re­gis­tru­je svo­ju pla­tob­nú ale­bo pred­pla­te­nú kar­tu/y a za­dá as­poň jed­nu do­ru­čo­va­ciu ad­re­su. Pri ná­ku­pe je po stla­če­ní pla­tob­né­ho tla­čid­la Mas­ter­Pass vy­zva­ný, aby vo svo­jej di­gi­tál­nej pe­ňa­žen­ke zvo­lil pla­tob­nú kar­tu a do­da­ciu ad­re­su, kto­ré chce pou­žiť. Nás­led­ne potvr­dí ce­lú pla­tob­nú tran­sak­ciu.

„Prin­cíp služ­by Mas­ter­Pass je sku­toč­ne veľ­mi jed­no­du­chý. Zá­kaz­ník si vy­be­rie to­var ale­bo služ­bu a prej­de k plat­be. Tam si zvo­lí plat­bu po­mo­cou Mas­ter­Pass," vy­svet­ľu­je Ri­chard Walit­za, VP pre mo­bil­né plat­by a ino­vá­cie Mas­ter­Card pre ČR, SR a Ra­kús­ko, „ce­lý pro­ces je bez­peč­ný a po­hodl­ný. Zá­kaz­ník ne­mu­sí stá­le do­ko­la za­dá­vať úda­je o pla­tob­nej kar­te ale­bo do­ru­čo­va­cie úda­je."

Pr­ví ob­chod­ní­ci na Slo­ven­sku, u kto­rých je mož­né tú­to služ­bu vy­užiť, sú ob­chod­ní­ci, kto­rým ak­cep­tá­ciu pla­tob­ných ka­riet pre inter­ne­to­vé plat­by za­bez­pe­ču­je ČSOB.

„Ide o cer­ti­fi­ko­va­nú di­gi­tál­nu pe­ňa­žen­ku, kto­rá umož­ní klien­tom jed­no­du­chým kli­kom bez pre­pi­so­va­nia úda­jov o kar­te za­pla­tiť na inter­ne­te. ČSOB po­nú­ka tú­to služ­bu všet­kým svo­jim inter­ne­to­vým ob­chod­ní­kom ak­cep­tu­jú­cim plat­by kar­tou na inter­ne­te bez na­vý­še­nia pop­lat­kov. Po­va­žu­je­me to opäť za jed­nu z prak­tic­kých ino­vá­cií, čím chce­me na­šim zá­kaz­ní­kom zvy­šo­vať kom­fort pri pla­te­ní a zjed­no­du­šo­vať pro­ce­sy," ho­vo­rí Bra­nis­lav Stra­ka, člen pred­sta­ven­stva a vrch­ný ria­di­teľ pre plat­by, elek­tro­nic­ké dis­tri­buč­né ka­ná­ly a ICT ČSOB.

„Uží­va­teľ mô­že kú­piť to­var, služ­bu ale­bo nap­rík­lad ces­tov­ný lís­tok pria­mo z mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, a to ces­tou do prá­ce. Ne­mu­sí niek­de na ve­rej­nos­ti vy­ťa­ho­vať pla­tob­nú kar­tu a opi­so­vať z nej úda­je pre do­kon­če­nie plat­by. Vďa­ka Mas­ter­Pas­su to­to od­pa­dá," do­dá­va Walit­za.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter