IOMO - vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu

Cie­ľom ná­rod­né­ho pro­jek­tu In­teg­ro­va­né ob­služ­né mies­to ob­ča­na (IOMO) je uľah­čiť vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu, ne­ma­jú po­čí­tač ale­bo pri­po­je­nie na inter­net, chcú ušet­riť čas a vy­ba­viť viac slu­žieb na jed­nom mies­te bliž­šie k svoj­mu byd­lis­ku, aby ne­mu­se­li ďa­le­ko ces­to­vať. Pri­da­nou hod­no­tou služ­by je asis­ten­cia, či­že ob­čan ko­ná s pra­cov­ní­kom ob­služ­né­ho mies­ta buď na poš­te, ale­bo mat­ri­ke, te­da blíz­ko je­ho byd­lis­ka.

Vo fi­nál­nej fá­ze bu­de vy­tvo­re­ných 1200 in­teg­ro­va­ných ob­služ­ných miest (IOM), čo zna­me­ná do­siah­nu­tie 85 % pok­ry­tia Slo­ven­ska. Pre­vádz­ko­va­teľ­mi IOM sú Slo­ven­ská poš­ta, Mi­nis­ter­stvo vnút­ra SR a mes­tá a ob­ce rep­re­zen­to­va­né Zdru­že­ním miest a ob­cí Slo­ven­ska.

iomo2.png

V sú­čas­nos­ti mož­no vy­ba­viť:

  • Vý­pis/od­pis z re­gis­tra tres­tov
  • Vý­pis z lis­tu vlas­tníc­tva
  • Vý­pis z ob­chod­né­ho re­gis­tra

Všet­ky vy­dá­va­né do­ku­men­ty sú plat­ný­mi ve­rej­ný­mi lis­ti­na­mi, pou­ži­teľ­ný­mi na práv­ne úče­ly. Pos­tup­ne bu­de po­nu­ka slu­žieb roz­ši­ro­va­ná pod­ľa to­ho, kto­ré služ­by bu­dú pre ob­ča­nov naj­viac za­ují­ma­vé a pre pre­vádz­ky fi­nan­čne naj­efek­tív­nej­šie.

Pod­mien­ky na zria­de­nie IOMO pre ob­ce

Ak má obec mat­rič­ný úrad, bu­de IOM sú­čas­ťou je­ho pra­co­vis­ka. Obec mi­mo Bra­tis­lav­ské­ho sa­mos­práv­ne­ho kra­ja zís­ka kom­plet­né po­čí­ta­čo­vé vy­ba­ve­nie: po­čí­tač, 2× mo­ni­tor, tla­čia­reň, ske­ner, čí­tač­ky eID. Pra­cov­ní­ci ab­sol­vu­jú ško­le­nie na prá­cu s po­čí­ta­čo­vým sys­té­mom IOM, kto­ré bu­de za­bez­pe­če­né MF SR. Na mat­rič­nom úra­de bu­de mies­to ozna­če­né štan­dar­di­zo­va­ným ozna­če­ním, kto­ré bu­de do­da­né spo­lu s le­ták­mi, bro­žú­ra­mi, cen­ník­mi a pla­gát­mi (nák­la­dy na ozna­če­nie v BSK ne­sie sa­ma obec).

Ce­ny za pos­ky­to­va­né služ­by sú v ta­buľ­ke.

Ce­ny slu­žieb dnes pos­ky­to­va­ných na Slo­ven­skej poš­te

Služ­ba

Pop­la­tok za vý­pis

Asis­to­va­ná služ­ba IOM vrá­ta­ne DPH

Cel­ko­vá ce­na služ­by vrá­ta­ne DPH

Vý­pis/od­pis z re­gis­tra tres­tov na práv­ne úče­ly

4,00 €

2,00 €

6,00 €

Vý­pis z ob­chod­né­ho re­gis­tra na práv­ne úče­ly

-

3,90 €

3,90 €

Vý­pis z lis­tu vlas­tníc­tva na práv­ne úče­ly

4,00 €

4,00 €

8,00 €

Cez IOM mô­že obec pos­ky­to­vať ob­ča­nom ďal­šie dopl­nko­vé služ­by

  • Tlač, ske­no­va­nie a ko­pí­ro­va­nie do­ku­men­tov
  • Za­ru­če­ná kon­ver­zia do­ku­men­tov z elek­tro­nic­kej for­my do pa­pie­ro­vej (vy­tla­če­nie do­ku­men­tu) a opač­ne (nas­ke­no­va­nie)
  • Kon­tro­la a sprís­tup­ne­nie ob­sa­hu elek­tro­nic­kej schrán­ky
  • Ove­re­ná kó­pia do­ku­men­tu pa­pier - pa­pier

Obec si z asis­ten­čné­ho pop­lat­ku za služ­by IOM vy­tvá­ra prí­jem, kto­rý mô­že nás­led­ne pou­žiť na ďal­ší roz­voj ob­ce a pos­ky­to­va­nie ďal­ších slu­žieb pre svo­jich ob­ča­nov. Sa­mos­prá­va pos­kyt­ne ob­ča­no­vi pros­tred­níc­tvom IOM služ­by, kto­ré mu uše­tria čas aj pe­nia­ze. Obec zís­ka no­vé har­dvé­ro­vé vy­ba­ve­nie (ob­ce mi­mo BSK). Pos­ky­to­va­ním slu­žieb IOM zís­ka sa­mos­prá­va viac spo­koj­ných ob­ča­nov.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter