Elon Musk a ďalší majú obavy z umelej inteligencie, a tak ju sprístupnia ako open source

Elon Musk už ne­raz ve­rej­ne ho­vo­ril o svo­jich oba­vách sú­vi­sia­cich s bu­dúc­nos­ťou ume­lej in­te­li­gen­cie. Te­raz do tej­to zá­le­ži­tos­ti in­ves­to­val aj pe­nia­ze. Musk spo­lu s ďal­ší­mi pred­sta­vi­teľ­mi eli­ty zo Si­li­con Valley vlo­ži­li 1 mi­liar­du do­lá­rov do ne­zis­ko­vé­ho vý­skum­né­ho pro­jek­tu Open AI, za­obe­ra­jú­ce­ho sa open sour­ce ume­lou in­te­li­gen­ciou.

Vý­skum v ob­las­ti ume­lej in­te­li­gen­cie v pos­led­ných ro­koch rých­lo nap­re­du­je. Pos­tu­po­val od pre­dik­tív­nej ana­ly­ti­ky cez hl­bo­ké uče­nie (deep lear­ning) a su­per­po­čí­ta­če ty­pu IBM Wat­son, kto­ré vy­uží­va­jú ar­chi­tek­tú­ru umož­ňu­jú­cu stro­ju ge­ne­ro­vať vlas­tné al­go­rit­my na zá­kla­de úda­jov a nes­po­lie­hať sa len na al­go­rit­my a inštruk­cie za­da­né vý­vo­jár­mi.

Tie­to pok­ro­ky dá­va­jú stro­jom schop­nos­ti ďa­le­ko pre­sa­hu­jú­ce nap­rog­ra­mo­va­né od­po­ve­de a umož­ňu­jú im roz­poz­ná­vať ob­raz, prek­la­dať tex­ty, roz­poz­ná­vať reč a pod. Pri­tom ved­ci sa sna­žia do­siah­nuť vr­chol­ný bod, keď po­čí­ta­čo­vý sys­tém bu­de dis­po­no­vať in­te­li­gen­ciou po­dob­nou člo­ve­ku. Sú­čas­né sys­té­my AI sú eš­te ob­me­dze­né, no ma­jú po­ten­ciál v bu­dúc­nos­ti slú­žiť v pros­pech ľud­stva, ale aj oh­ro­zo­vať ho. Tak či onak, ďal­ší vý­skum je pot­reb­ný. Prob­lém je v tom, že vý­skum AI si vy­ža­du­je ob­rov­ské in­ves­tí­cie.

No zdá sa, že sa blýs­ka na lep­šie ča­sy. Nie­koľ­ko kľú­čo­vých in­ves­to­rov, pod­ni­ka­te­ľov a tech­no­lo­gic­kých fi­riem sa to­tiž roz­hod­lo dať 1 mi­liar­du do­lá­rov na ne­zis­ko­vý vý­skum AI. V blo­go­vom prís­pev­ku oh­la­su­jú­com pro­jekt Open AI sa pí­še, že cie­ľom je „nap­re­do­vať k di­gi­tál­nej in­te­li­gen­cii spô­so­bom, kto­rý bu­de s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nosť na pros­pech ľud­stvu ako cel­ku".

Za pro­jek­tom sto­ja ta­ké me­ná ako YC Re­search, Ama­zon Web Servic­es (AWS), In­fo­sys, pod­ni­ka­te­lia Sam Al­tman a Elon Musk, spo­lu­zak­la­da­teľ Lin­ke­dIn Reid Hof­fman, za­kla­da­jú­ca par­tner­ka Y Com­bi­na­tor Jes­si­ca Li­vin­gsto­no­vá či spo­lu­zak­la­da­teľ Pay­Pa­lu Pe­ter Thiel. Ria­di­te­ľom vý­sku­mu je Ilya Sut­ske­ver, bý­va­lý vý­skum­ník tí­mu Goog­le Brain, tech­no­lo­gic­kým šé­fom je Greg Broc­kman, bý­va­lý CTO Stri­pe.

Ozná­me­nie sa stret­lo s nad­še­ním na Twit­te­ri, kde sa za­in­te­re­so­va­né stra­ny in­for­mu­jú o pra­cov­ných príl­eži­tos­tiach a mož­nos­ti stať sa pris­pie­va­teľ­mi. Ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia v sú­čas­nos­ti ro­bí ná­bor, pri­čom má zá­ujem naj­mä o vý­skum­ných pra­cov­ní­kov a in­ži­nie­rov. Spo­loč­nosť dú­fa, že bu­de spo­lup­ra­co­vať s ďal­ší­mi vý­skum­ný­mi in­šti­tú­cia­mi na za­vá­dza­ní no­vých tech­no­ló­gií AI.

Zdroj: zdnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter