Projekt Digitálne učivo na dosah prispel k modernizácii vyučovania vo viac ako 200 školách

Päť ok­re­sov, 218 pri­po­je­ných škôl, 700 km vý­ko­po­vých prác, vy­še 1000 km op­tic­kých káb­lov a 3500 kon­co­vých za­ria­de­ní za me­nej ako rok - aj tak­to sa dá v čís­lach opí­sať ná­rod­ný pro­jekt Di­gi­tál­ne uči­vo na do­sah, kto­rý do vy­bra­ných škol­ských za­ria­de­ní pri­ná­ša prís­tup k di­gi­tál­ne­mu edu­kač­né­mu ob­sa­hu a iným služ­bám re­zor­tu ga­ran­to­va­nou rých­los­ťou, bez­plat­ný tech­nic­ký servis a zvý­še­nú bez­peč­nosť.

Je­ho cie­ľom je skva­lit­ne­nie prís­tu­pu k elek­tro­nic­kým služ­bám re­zor­tu škol­stva, vy­bu­do­va­nie prís­tu­po­vej a lo­kál­nej infra­štruk­tú­ry v škol­ských za­ria­de­niach, prís­tup k vy­hra­de­nej sie­ti MŠVVaŠ SR a za­ve­de­nie kom­plexnej služ­by eGov - Prís­tup k di­gi­tál­nym služ­bám ško­ly. Uve­de­ná služ­ba pri­ná­ša ria­de­ný a ga­ran­to­va­ný prís­tup k di­gi­tál­ne­mu edu­kač­né­mu ob­sa­hu a umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom s vy­uži­tím naj­mo­der­nej­ších tech­no­lo­gic­kých rie­še­ní flexibil­ne pris­tu­po­vať k rôz­nym di­gi­tál­nym zdro­jom a nás­tro­jom vo vý­chov­no-vzde­lá­va­com pro­ce­se.

V rám­ci pro­jek­tu bo­la v pia­tich vy­bra­ných ok­re­soch Slo­ven­ska (TT, BS, BB, SN, SV) vy­bu­do­va­ná op­tic­ká sieť, do kto­rej bo­li pri­po­je­né tie škol­ské za­ria­de­nia, kto­ré spĺňa­li pa­ra­met­re pro­jek­tu a pre­ja­vi­li oň zá­ujem. Po­čas kla­de­nia op­tic­kých káb­lov sa reali­zo­va­lo sko­ro 700 km vý­ko­po­vých prác a po­lo­ži­lo viac ako 1000 km op­tic­kých káb­lov. Do ce­lé­ho pro­jek­tu bo­lo za­po­je­ných vy­še 810 pra­cov­ní­kov vo všet­kých dot­knu­tých re­gió­noch.

Pro­jekt sa reali­zo­val do­ved­na v 217 ško­lách v pia­tich ok­re­soch, ale reál­ne bo­lo pri­po­je­ných až 293 ob­jek­tov. Všet­ky dos­ta­li aj pro­fe­sio­nál­ne prís­tu­po­vé bo­dy Wi-Fi, kto­ré pok­rý­va­jú pries­to­ry ško­ly a umož­ňu­jú žia­kom pou­žiť ok­rem škol­ských tab­le­tov a po­čí­ta­čov aj svo­je za­ria­de­nia (BYOD - bring your own de­vi­ce). Sú­čas­ťou služ­by je aj bez­peč­nos­tné mo­ni­to­ro­va­nie kľú­čo­vých kom­po­nen­tov lo­kál­nej infra­štruk­tú­ry umies­tne­nej v ško­lách. Spo­lu je v ško­lách za­po­je­ných viac ako 3500 kon­co­vých za­ria­de­ní.

Pro­jekt po­má­ha ško­lám efek­tív­ne a kom­for­tne vy­uží­vať exis­tu­jú­ci bo­ha­tý di­gi­tál­ny edu­kač­ný ob­sah (DEO), kto­rý je k dis­po­zí­cii v Dá­to­vom cen­tre MŠVVaŠ, a ta­kis­to pred­chá­dzať prob­lé­mom s ne­dos­ta­toč­nou ka­pa­ci­tou prís­tu­pu pri ce­lo­ná­rod­ných on-li­ne pro­jek­toch a tes­to­va­niach ale­bo lo­kál­nych on-li­ne škol­ských ak­ti­vi­tách vy­ža­du­jú­cich si si­mul­tán­ne pri­po­je­nie via­ce­rých účas­tní­kov (ve­do­mos­tná olym­piá­da, Mo­ni­tor atď.).

Tech­nic­ké pa­ra­met­re pri­po­je­nia sú nas­ta­ve­né tak, aby sa moh­lo pos­ky­to­vať pri­po­je­nie k DEO s rých­los­ťou 1 Gb/s pre ško­lu (na tú­to rých­losť sú op­ti­ma­li­zo­va­né aj in­šta­lo­va­né za­ria­de­nia). Cel­ko­vá ar­chi­tek­tú­ra sie­te umož­ňu­je up­gra­de prís­tu­pov až do rých­los­ti 4 × 10 Gb/s, resp. do rých­los­ti reali­zo­va­teľ­nej na šty­roch op­tic­kých vlák­nach. Lo­kál­na infra­štruk­tú­ra v ško­lách je reali­zo­va­ná tak, aby bo­lo v da­nej lo­ka­li­te čo naj­väč­šie mož­né pok­ry­tie služ­ba­mi, t. j. aby mie­ra pok­ry­tia sig­ná­lom Wi-Fi bo­la na úrov­ni 70 % a viac.

Ďal­ší vý­raz­ný be­ne­fit je zvý­še­nie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti v tej­to sie­ti na pô­de ško­ly. Pro­jekt umož­ňu­je prís­tup na ve­rej­ný inter­net len pod­ľa is­tých bez­peč­nos­tných nas­ta­ve­ní, kto­ré sú pri­me­ra­né ve­ko­vým ka­te­gó­riám žia­kov.

Na­vy­še je pre za­po­je­né škol­ské za­ria­de­nia bez­plat­ný a nek­la­die na ne žiad­ne zvý­še­né ná­ro­ky - či už v ob­las­ti fi­nan­cií, ale­bo per­so­nál­ne­ho za­bez­pe­če­nia. Nao­pak, sú­čas­ťou pro­jek­tu je cen­trál­na pre­vádz­ka a pod­po­ra na päť ro­kov od ukon­če­nia pro­jek­tu, kto­rá za­hŕňa bez­plat­né služ­by, ako je napr. ria­de­nie prís­tu­pu k DEO a cen­trál­ne ria­de­nie všet­kých za­ria­de­ní vrá­ta­ne di­aľ­ko­vé­ho ria­de­nia prís­tu­po­vých bo­dov v ško­lách (bez pot­re­by zá­sa­hu lo­kál­nych IT ad­mi­nis­trá­to­rov), mo­ni­to­ro­va­nie kva­li­ty pos­ky­to­va­nej služ­by, pra­vi­del­ný re­por­ting a vy­hod­no­co­va­nie jej vy­uži­tia či call cen­trum na rie­še­nie prob­lé­mov.

Vý­stu­pom pro­jek­tu te­da nie je len im­ple­men­tá­cia slu­žieb, ale aj za­bez­pe­če­nie dos­ta­toč­ných od­bor­ných a tech­nic­kých ka­pa­cít na ich dl­ho­do­bé pre­vádz­ko­va­nie a pod­po­ru.

Hlav­ným par­tne­rom pro­jek­tu je MŠVVaŠ SR, kto­ré je kom­pe­ten­čne prís­luš­ná or­ga­ni­zá­cia pre ob­lasť re­gio­nál­ne­ho škol­stva. V pro­jek­te je správ­com in­for­mač­né­ho sys­té­mu Cen­trál­ny bod a pos­ky­tu­je ško­lám a ich žia­kom a za­mes­tnan­com jed­not­li­vé služ­by eGov. Je­ho par­tne­rom v pro­jek­te je Úrad vlá­dy SR, kto­rý ako pre­vádz­ko­va­teľ za­bez­pe­ču­je pre­vádz­ku a dos­tup­nosť ús­tred­né­ho por­tá­lu. V pro­jek­te vy­bu­do­val vy­hra­de­nú vý­kon­nú sieť pre pot­re­by MŠVVaŠ v jed­not­li­vých re­gió­noch, kto­rú pre­vádz­ku­je pros­tred­níc­tvom svo­jej or­ga­ni­zá­cie NA­SES.

Časť ak­ti­vít pro­jek­tu bo­la zreali­zo­va­ná v rám­ci Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti, os­tá­va­jú­ca časť ak­ti­vít bu­de ukon­če­ná v rám­ci dru­hé­ho OP In­teg­ro­va­ná infra­štruk­tú­ra. Na pro­jekt bo­lo vy­čle­ne­ných spo­lu 29,4 mi­lió­na eur (vrá­ta­ne DPH).


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter