PR: Pozývame vás na ShowIT 2016 & Security Day

Or­ga­ni­zo­va­nú IT ško­lia­cim stre­dis­kom GO­PAS v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft.

Za­re­gis­truj­te sa hneď!

Čo vás ča­ká na naj­väč­šej IT od­bor­nej kon­fe­ren­cii na Slo­ven­sku?

 • Viac ako 25 TOP IT exper­tov na­ži­vo
 • Viac ako 60 fas­ci­nu­jú­cich od­bor­ných pred­ná­šok s prak­tic­ký­mi pre­zen­tá­cia­mi
 • No­vin­ky z ob­las­tí Win­dows 10, Win­dows Server, Sha­re­Point, Hy­per-V, SQL, Azu­re, Of­fi­ce 365, ASP.NET a ďal­šie
 • De­mys­ti­fi­ká­cia Win­dows 10 s Mi­cha­lom Al­tai­rom Va­láš­kom
 • Za­ují­ma­vos­ti pre IT Pro od Jo­ze­fa Me­čia­ra, Ka­mi­la Ro­ma­na, Ľubo­ša Höhe­ra, Pet­ra Ko­še­ca
 • Ti­py a tri­ky pre vý­vo­já­rov od Mi­cha­la Al­tai­ra Va­láš­ka, Da­vi­da Geš­vin­dra a Mi­ros­la­va Ku­bov­čí­ka
 • Se­cu­ri­ty Day s Willia­mom Is­cha­noe, Ondřejom Ševeč­kom a Ro­ma­nom Kümme­lom

Čo zís­ka­te?

 • In­for­má­cie pre IT pro­fe­sio­ná­lov - le­vel pred­ná­šok 300 - 400
 • Uži­toč­né kon­tak­ty z IT sve­ta
 • Mož­nosť dis­ku­sie s IT exper­tmi z praxe
 • Ra­dy pre správ­ne roz­hod­nu­tia
 • Ve­do­mos­ti pre vy­va­ro­va­nie sa chy­bám

Ďal­šie vý­ho­dy

 • Vý­hod­ná ce­na za kvan­tum od­bor­ných IT ve­do­mos­tí
 • Bo­ha­tý raut
 • ShowIT Par­ty

Príď­te na ShowIT 2016 a uži­te si pred­náš­ky TOP IT exper­tov na za­ují­ma­vé té­my:

Ondřeja Ševeč­ka - Ne­za­bú­daj­te na EFS!
Al­tai­ra Va­láš­ka - Up­gra­de prog­ra­má­tor­ských ve­do­mos­tí
Ro­ma­na Kümme­la - Všet­ko, čo ste ke­dy chce­li ve­dieť o SQL in­jek­cii, ale bá­li ste sa opý­tať.

Pred­bež­ný zoz­nam pred­ná­šok náj­de­te TU.

Ter­mín: 8.-11. feb­ruár 2016 (pon­de­lok - štvr­tok)
Mies­to ko­na­nia: Ho­tel Ho­li­day Inn Bra­tis­la­va, **** kon­gre­so­vý ho­tel
Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie náj­de­te na www.showit.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter