Analytici predpovedajú koniec sveta hrozieb APT tak, ako ich poznáme

Ana­ly­ti­ci Kas­per­sky Lab oča­ká­va­jú, že v ro­ku 2016 skon­čí svet hro­zieb APT tak, ako ich poz­ná­me do­te­raz, a že nas­ta­ne vý­znam­ný po­sun aj v ob­las­ti ky­ber­ne­tic­kej špio­ná­že. Tie­to pred­po­ve­de sú za­lo­že­né na exper­tí­ze 42 re­no­mo­va­ných bez­peč­nos­tných ana­ly­ti­kov z tí­mu GReAT (Glo­bal Re­search and Ana­lyst Team).

Pr­vá vý­raz­ná zme­na sa pod­ľa pred­po­ve­dí dot­kne sprá­vy a štruk­tú­ry hro­zieb APT. Men­ší dô­raz sa bu­de klásť na „vy­tr­va­losť". Zá­ujem by sa mal sús­tre­diť na mal­vé­ry na­pá­da­jú­ce pa­mäť ale­bo tie, kto­ré spô­so­bu­jú stra­tu sú­bo­rov, pri­čom by ma­li za­ne­chať čo naj­me­nej stôp v in­fi­ko­va­nom sys­té­me a vy­hnúť sa tak de­tek­cii. Od­bor­ní­ci spo­zo­ro­va­li aj men­ší zá­ujem útoč­ní­kov pred­vá­dzať svo­je vý­ni­moč­né ky­berzruč­nos­ti, pri­čom väč­ši­na z nich sa bu­de roz­ho­do­vať na zá­kla­de náv­rat­nos­ti in­ves­tí­cií. Pre­to skôr mož­no oča­ká­vať zvý­še­nie poč­tu zmien pri štan­dar­dnom „off-the-shelf" mal­vé­re než in­ves­to­va­nie do boot­ki­tov, root­ki­tov a vy­tvá­ra­nia mal­vé­ru na mie­ru, kto­rý ob­vyk­le ana­ly­tic­ké tí­my od­ha­lia a zni­čia.

Z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka sa oča­ká­va, že ob­lasť hro­zieb APT roz­ší­ria no­ví jed­not­liv­ci či sku­pi­ny. Po­čet ky­berzlo­čin­cov po­nú­ka­jú­cich svo­je služ­by bu­de rásť s na­ras­ta­jú­cim poč­tom tých, kto­rí bu­dú chcieť ťa­žiť z on-li­ne úto­kov. S veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou pôj­de o vy­so­ko pre­mys­le­né úto­ky, pri­čom tí­to ky­berzlo­čin­ci bu­dú po­nú­kať svo­je služ­by ko­mu­koľ­vek, kto je ochot­ný pla­tiť. A ta­kis­to bu­dú pre­dá­vať za­in­te­re­so­va­ným tre­tím stra­nám di­gi­tál­ny prís­tup k vy­so­ko­pos­ta­ve­ným obe­tiam, tzv. služ­bu Ac­cess-as-a-Servic­e.

Vý­voj sa oča­ká­va aj v ob­las­ti spot­re­bi­teľ­ských hro­zieb. Pod­ľa od­bor­ní­kov sa ran­som­vér viac udo­mác­ni v ban­ko­vých „trój­skych ko­ňoch". Oča­ká­va sa ta­kis­to, že bu­de pos­ti­ho­vať aj no­vé ob­las­ti, ako sú napr. za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom OS X, kto­rých ma­ji­teľ­mi sú čas­to ľu­dia s vy­šší­mi príj­ma­mi, čo z nich ro­bí ove­ľa luk­ra­tív­nej­šie cie­le v po­rov­na­ní s mo­bil­mi či in­te­li­gen­tný­mi za­ria­de­nia­mi inter­ne­tu ve­cí.

Ky­berzlo­čin­ci hľa­da­jú neus­tá­le no­vé spô­so­by, ako pri­nú­tiť obe­te, aby pla­ti­li. Pre­to sa oča­ká­va, že al­ter­na­tív­ne pla­tob­né sys­té­my ako Ap­ple­Pay a An­droid­Pay, ako aj bur­zy s cen­ný­mi pa­pier­mi sa sta­nú čo­raz čas­tej­ší­mi cieľ­mi fi­nan­čných ky­ber­ne­tic­kých úto­kov.

V ro­ku 2015 za­zna­me­na­li exper­ti ná­rast v poč­te úto­kov DOX, kto­rých cie­ľom je obeť vy­die­rať a ve­rej­ne po­ní­žiť. Vlas­tne ce­lé spek­trum ky­ber­ne­tic­kých útoč­ní­kov si už os­vo­ji­lo to­to stra­te­gic­ké zve­rej­ňo­va­nie osob­ných fo­tog­ra­fií, in­for­má­cií, zoz­na­mov zá­kaz­ní­kov či kó­dov, aby po­ní­ži­li svo­je obe­te.

Bež­ní pou­ží­va­te­lia by ma­li zvá­žiť in­ves­tí­cie do sil­nej­ších bez­peč­nos­tných rie­še­ní pre všet­ky svo­je za­ria­de­nia a prejsť na šif­ro­va­nú ko­mu­ni­ká­ciu. Ne­ma­li by sa spo­lie­hať len na tech­no­ló­gie. Je dô­le­ži­té os­vo­jiť si as­poň zá­kla­dy ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti a vy­uží­vať mož­nos­ti bez­peč­nos­tných rie­še­ní, čo v mno­hých prí­pa­doch po­mô­že pre­dísť in­ci­den­tom. Čo­raz viac in­for­má­cií z na­šich ži­vo­tov sa dos­tá­va do on-li­ne pros­tre­dia, pre­to by sme ma­li byť obzvlášť opatr­ní a pre­hod­no­tiť svo­je ná­vy­ky. Pre­to­že in­for­má­cia, kto­rá je už raz on-li­ne, tam zos­ta­ne nav­ždy a mô­že byť ke­dy­koľ­vek pou­ži­tá pro­ti vám ale­bo va­šej spo­loč­nos­ti.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter