Samsung vytvorí tím pracujúci na komponentoch pre automobily

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics vy­tvo­rí tím, kto­rý sa bu­de za­obe­rať vý­vo­jom kom­po­nen­tov pre auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel. Spo­loč­nosť to­tiž hľa­dá no­vé zdro­je zis­ku, keď­že seg­ment smar­tfó­nov na­ďa­lej os­la­bu­je. Ten­to tím bu­de pô­so­biť mi­mo exis­tu­jú­cich di­ví­zií a bu­de spo­lup­ra­co­vať s iný­mi tech­no­lo­gic­ký­mi pre­vádz­ka­mi v rám­ci Sam­sung Group. V úvo­de sa tím bu­de za­obe­rať za­ria­de­nia­mi pre zá­ba­vu v aute, sa­te­lit­nej na­vi­gá­cii a tech­no­ló­giám auto­nóm­ne­ho ria­de­nia vo­zi­diel.

Pod­ľa tr­ho­vých od­ha­dov zis­ky z pre­da­ja smar­tfó­nov v ro­ku 2015 by ma­li kles­núť dru­hý rok za se­bou. Zvy­šu­je sa tak tlak na spo­loč­nosť Sam­sung, aby hľa­da­la no­vé zdro­je zis­ku. Ana­ly­ti­ci však upo­zor­ňu­jú, že by moh­lo tr­vať nie­koľ­ko ro­kov, kým Sam­sung Elec­tro­nics za­zna­me­ná vý­znam­ný prís­pe­vok k zis­ku z pô­so­be­nia v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le. Ži­vot­ný cyk­lus pro­duk­tu v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le to­tiž tr­vá nie­koľ­ko ro­kov a tie­to vý­rob­ky po­dlie­ha­jú prís­nej­ším bez­peč­nos­tným štan­dar­dom v po­rov­na­ní so spot­reb­nou elek­tro­ni­kou.

Sam­sung Elec­tro­nics pô­so­bí aj na Slo­ven­sku pros­tred­níc­tvom spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Slo­va­kia. Tá má v Ga­lan­te od ro­ku 2002 naj­väč­ší zá­vod na vý­ro­bu LED te­le­ví­zo­rov v Euró­pe.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter