Univerzita Komenského je v rebríčku TOP 750 univerzít sveta

Uni­ver­zi­ta Ko­men­ské­ho (UK) v Bra­tis­la­ve sa ako je­di­ná uni­ver­zi­ta zo Slo­ven­ska dos­ta­la do reb­ríč­ka TOP 750 uni­ver­zít sve­ta v hod­no­te­ní U. S. News Ran­kings - Best Glo­bal Uni­ver­si­ties. Ob­sa­di­la pri­tom 505. mies­to. Od­bor fy­zi­ka na UK sa na­vy­še v tom­to hod­no­te­ní umies­tnil na 152. prieč­ke. In­for­mo­va­la o tom ho­vor­ky­ňa Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve An­drea Földvá­ryo­vá.

Reb­rí­ček hod­no­til 12 pa­ra­met­rov, me­dzi kto­rý­mi bo­li glo­bál­na re­pu­tá­cia vý­sku­mu za pos­led­ných päť ro­kov, re­gio­nál­na re­pu­tá­cia vý­sku­mu za pos­led­ných päť ro­kov, ve­dec­ké pub­li­ká­cie za da­ta­bá­zy WoS za pos­led­ných päť ro­kov, mo­nog­ra­fie, kon­fe­ren­cie, nor­ma­li­zo­va­ný ci­tač­ný im­pakt a cel­ko­vý po­čet in­dexových ci­tá­cií. Ďalej tiež hod­no­ti­li po­čet pub­li­ká­cií, kto­ré pa­tria me­dzi 10 per­cent naj­ci­to­va­nej­ších prác, per­cen­to cel­ko­vé­ho poč­tu pub­li­ká­cií, kto­ré pa­tria me­dzi 10 per­cent naj­ci­to­va­nej­ších prác, me­dzi­ná­rod­nú spo­lup­rá­cu, po­čet ab­sol­ven­tov dok­to­ran­dské­ho štú­dia a po­čet ab­sol­ven­tov dok­to­ran­dské­ho štú­dia na po­čet uči­te­ľov.

"Umies­tne­nie na­šej uni­ver­zi­ty nás, sa­moz­rej­me, te­ší, ho­ci je aj im­pul­zom na ďal­šie zlep­šo­va­nie. Za oso­bit­nú po­zor­nosť však sto­jí potvr­de­nie špič­ko­vej kva­li­ty od­bo­ru fy­zi­ka na Fa­kul­te ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky UK, kto­rý sa vo svo­jej ka­te­gó­rii umies­tnil na 152. po­zí­cii," ho­vo­rí rek­tor UK Ka­rol Mi­čie­ta. Pr­vé tri po­zí­cie v reb­ríč­ku pa­tria ame­ric­kým uni­ver­zi­tám Har­vard Uni­ver­si­ty, Mas­sa­chu­setts In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy a Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia - Ber­ke­ley.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter