Koniec sporu: Samsung zaplatí Apple 548 miliónov dolárov

Sam­sung a App­le sú v súd­nom spo­re už od ro­ku 2011 oh­ľa­dom ko­pí­ro­va­nia di­zajn iP­ho­nu. Už v ro­ku 2012 ame­ric­ký súd roz­ho­dol, že Sam­sung po­ru­šu­je pa­ten­to­vé prá­va spo­loč­nos­ti App­le a ulo­žil ju­ho­kó­rej­skej fir­me po­ku­tu vo vý­ške 930 mil. USD. Od­vo­la­cí súd potvr­dil, že Spo­loč­nosť Sam­sung po­ru­ši­la pa­ten­to­vé prá­va fir­my App­le zru­šil však roz­hod­nu­tie tý­ka­jú­ce sa ochran­nej znám­ky. Od­vo­la­cí súd uz­nal, že Sam­sung po­ru­šil pa­ten­ty smar­tfó­nu iP­ho­ne, vrá­ta­ne to­ho, kto­rý ochra­ňu­je tvar a far­bu za­ria­de­nia. Súd uz­nal aj to, že po­ru­še­ním tých­to pa­ten­tov vznik­li ško­dy.

Ten­to týž­deň vy­da­li obe spo­loč­nos­ti spo­loč­né vy­hlá­se­nie, v kto­rom Sam­sung súh­la­sil so za­pla­te­ním $548 mi­lió­nov App­le. Cel­ko­vá su­ma sa však po od­vo­la­ní Sam­sun­gu zní­ži­la a roz­de­li­la na dve čas­ti. Mu­sí za­pla­tiť 548 mi­lió­nov USD za ko­pí­ro­va­nie di­zaj­nu za­ria­de­nia a 382 mi­lió­nov USD za oko­pí­ro­va­nie ba­le­nia iP­ho­ne.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter