Koniec Novy na Slovensku. Vystrieda ju kanál Nova International

Čes­ká te­le­ví­zia No­va plá­nu­je stiah­nuť svo­je voľ­ne ší­ri­teľ­né sta­ni­ce Fan­da, No­va Ci­ne­ma, Smí­chov, Tel­ka, ako aj sa­mot­ný ka­nál No­va z po­nu­ky te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov mi­mo úze­mia Čes­kej re­pub­li­ky. Ako al­ter­na­tí­vu chce po­núk­nuť no­vú sta­ni­cu No­va Inter­na­tio­nal.

„NO­VA Inter­na­tio­nal nah­ra­dí sú­čas­né voľ­ne ší­re­né sta­ni­ce sku­pi­ny No­va na Slo­ven­sku a dopl­ní po­nu­ku pré­mio­vých špor­to­vých sta­níc NO­VA Sport 1 a NO­VA Sport 2," uvá­dza tla­čo­vá sprá­va. Te­le­ví­zia No­va má to­tiž na via­ce­ro prog­ra­mov za­kú­pe­né prá­va len pre úze­mie Čes­kej re­pub­li­ky. No­vý ka­nál by mal za­hra­nič­ným di­vá­kom pos­kyt­núť vý­luč­ne ta­ký ob­sah, na kto­rý te­le­ví­zia prá­va vlas­tní. Sú­čas­ťou No­va Inter­na­tio­nal bu­dú aj ob­ľú­be­né se­riá­ly ako Or­di­ná­cia v ru­žo­vej zá­hra­de 2 ale­bo Uli­ca či re­lá­cia Ra­dy vtá­ka Los­ku­tá­ka. Tes­to­va­cie vy­sie­la­nie sa za­čne na za­čiat­ku bu­dú­ce­ho ro­ka.

stanice_TVNova.jpg

Zdroj: me­dia­gu­ru.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter