Otvorili Univerzitný vedecký park STU Mlynská Dolina

Do do­kon­če­nej bu­do­vy Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU (FIIT STU) pri­bud­ne po dvoch ro­koch pre­vádz­ky no­vá Veľ­ká a Ma­lá au­la FIIT STU. S cel­ko­vou ka­pa­ci­tou 540 miest a za­ují­ma­vým inter­iérom pos­kyt­nú pries­tor vý­uč­be ako i od­bor­ným pred­náš­kam.

Veľ­kú a Ma­lú au­lu FIIT STU od­ov­zdá­val štu­den­tom de­kan FIIT STU, Pa­vel Či­čák, kto­ré­mu prá­ve v ten­to deň kon­čí fun­kčné ob­do­bie. „Som rád, že mô­žem prá­ve dnes od­ov­zdať fa­kul­te a všet­kým štu­den­tom tie­to no­vé pries­to­ry. Ich pre­vádz­ka nám umož­ní vý­raz­ne skva­lit­niť vý­uč­bu a zlep­šiť štu­den­tom kom­fort po­čas ich pô­so­be­nia na ško­le," uvie­dol.

UVP_vnutri.jpg

Au­ly ot­vá­ra­la fa­kul­ta za účas­ti pred­se­du NR SR Pet­ra Pelleg­ri­ni­ho i Mi­nis­tra škol­stva SR Ju­ra­ja Draxle­ra. Vo svo­jom prí­ho­vo­re vy­jad­ril pred­se­da NR SR Pe­ter Pelleg­ri­ni pres­ved­če­nie, že no­vé pries­to­ry FIIT STU eš­te väč­šmi na­po­mô­žu k udr­ža­niu tem­pa, kto­rým sa fa­kul­ta v sú­čas­nos­ti roz­ví­ja.

„Tých mož­nos­tí, kto­rý­mi Va­ša fa­kul­ta pre­ky­pu­je, je dnes hneď nie­koľ­ko: je to pre­dov­šet­kým jej po­ten­ciál roz­ví­jať ino­va­tív­ne sek­to­ry eko­no­mi­ky, na čo nad­vä­zu­je ďal­ší ne­vyh­nut­ný pred­pok­lad pre udr­ža­nie za­mes­tna­nos­ti či dl­ho­do­bú kon­ku­ren­cies­chop­nosť Slo­ven­ska. Rád by som pre­to vy­slo­vil že­la­nie, aby sa Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­tis­la­ve sta­la pre os­tat­né vy­so­ké ško­ly vzo­rom. Prá­ve bu­do­va­nie ta­kých­to ús­peš­ných pro­jek­tov v rám­ci Slo­ven­ska by umož­ni­lo vy­tvá­rať lep­šie pod­mien­ky pre vy­ššiu za­mes­tna­nosť v jed­not­li­vých re­gió­noch na­šej kra­ji­ny," uvie­dol Pe­ter Pelleg­ri­ni.

v_aule.jpg

FIIT STU dnes zá­ro­veň uvied­la do pre­vádz­ky no­vé Dá­to­vé cen­trum s kom­plet­ným clou­do­vým rie­še­ním. Spo­loč­ne s do­kon­če­ný­mi od­bor­ný­mi la­bo­ra­tó­ria­mi a no­vým op­láš­te­ním su­sed­nej FEI STU, sú sú­čas­ťou Uni­ver­zit­né­ho ve­dec­ké­ho par­ku STU Mlyn­ská do­li­na (UVP STU).

Dá­to­vé cen­trum FIIT STU

Dá­to­vé cen­trum s 736 vý­poč­to­vý­mi jad­ra­mi pos­ky­tu­je pre cloud viac ako 10 TB ope­rač­nej pa­mä­te RAM a úlož­né sys­té­my viac ako 100 TB hru­bej ka­pa­ci­ty. Clou­do­vé rie­še­nie bu­dú vy­uží­vať ako štu­den­ti FIIT STU tak i su­se­dia­cej Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky STU (FEI STU).

Dá­to­vé cen­trum ob­sa­hu­je aj rie­še­nie pre des­ktop cloud. To­to umož­ňu­je sú­čas­ne na­kon­fi­gu­ro­vať až 2208 vir­tuál­nych des­kto­pov a na úrov­ni ma­naž­men­tu je in­teg­ro­va­né s pri­vát­nym clou­dom, čo umož­ňu­je ria­diť ce­lý sys­tém z jed­né­ho mies­ta.

Sú­čas­ťou DS je zá­ro­veň mo­bil­ná dá­to­vá sieť, kto­rá bu­de vy­uží­va­ná na vý­skum­né úče­ly. Je reali­zo­va­ná prio­rit­ne tech­no­ló­gia­mi LTE, DVB v spo­je­ní s HBB. Jej sú­čas­ťou je aj kom­pa­ti­bil­ný kom­plex­ný sys­tém pre vý­skum mo­bil­ných a fixných sie­tí, ako aj vý­voj ap­li­ká­cií pre mo­bil­né sie­te, mul­ti­me­diál­ne sie­te a za­ria­de­nia.

Re­vi­ta­li­zá­cia ob­jek­tov FEI STU

Re­vi­ta­li­zá­ciu ob­jek­tov FEI STU v hod­no­te 10,6 mi­lió­na eur reali­zo­va­la spo­loč­nosť STRA­BAG. V rám­ci ob­no­vy fir­ma od­strá­ni­la sys­té­mo­vé po­ru­chy stav­by, bu­do­vy na­no­vo op­láš­ti­la a za­tep­li­la, čím sa zní­žia nák­la­dy na ener­gie a pre­vádz­ku. V rám­ci ob­no­vy okien osa­di­li aj ino­va­tív­ne oken­né fo­to­vol­tic­ké mo­du­ly a na fa­kul­te umies­tni­li so­lár­ne ko­lek­to­ry. Tie­to in­štá­lá­cie bu­dú slú­žiť aj na ve­dec­ké úče­ly.

Ok­rem ob­no­vy bu­dov ško­la v rám­ci pro­jek­tu ob­no­vu­je pos­tup­ne aj la­bo­ra­tó­ria a za­ria­ďu­je ich špič­ko­vý­mi prís­troj­mi. V Mlyn­skej do­li­ne, pria­mo na FEI STU, už sú no­vé prís­tro­je v la­bo­ra­tó­riu na vý­skum na­no­tech­no­ló­gií a mik­roelek­tro­ni­ky a ča­ká sa na do­da­nie prís­tro­jov a za­ria­de­ní pre ďal­šie la­bo­ra­tó­ria ako la­bo­ra­tó­rium mik­rovl­nných a op­tic­kých sys­té­mov, mo­bi­lej sie­te 4. ge­ne­rá­cie (LTE) či la­bo­ra­tó­rium pre vý­skum elek­tro­mo­bi­li­ty.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter