STU a UK vybudujú v spolupráci s Číňanmi výskumné centrum

Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta a Uni­ver­zi­ta Ko­men­ské­ho vy­bu­du­jú v spo­lup­rá­ci s čín­skou spo­loč­nos­ťou ZTE Cor­po­ra­tion ve­dec­ko-vý­skum­né a servisn­é cen­trum v hod­no­te 20 mi­lió­nov eur. Ako agen­tú­ru SI­TA in­for­mo­va­la Pet­ra Ko­tu­lia­ko­vá z od­bo­ru ko­mu­ni­ká­cie Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gii STU (FIIT STU), nápl­ňou čin­nos­ti cen­tra bu­de pre­dov­šet­kým ap­li­ko­va­ný vý­skum v ob­las­tiach in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, bio­tech­no­ló­gie, bioin­for­ma­ti­ky a sú­vi­sia­cich me­dziod­bo­ro­vých ob­las­tí. Pro­jekt by mal pod­ľa oča­ká­va­ní vy­tvo­riť do ro­ku 2020 tak­mer 100 no­vých pra­cov­ných miest. Pod­ľa do­ho­dy pod­pí­sa­nej v čín­skom Suz­hou by cen­trum ma­lo vy­rásť v Bra­tis­la­ve.

"Z poh­ľa­du no­vých tech­no­ló­gií a vý­sku­mu v ob­las­ti ap­li­ko­va­nej in­for­ma­ti­ky je Čí­na ďa­le­ko pred na­mi. Ak sa nám po­da­rí pre­niesť časť jej know-how na Slo­ven­sko a spo­loč­ne s na­ši­mi od­bor­ník­mi po­su­núť vý­voj dop­re­du, je to pre nás ob­rov­ská príl­eži­tosť," po­ve­dal de­kan FIIT STU Pa­vel Či­čák. Pod­ľa ria­di­te­ľa Uni­ver­zit­né­ho ve­dec­ké­ho par­ku UK Já­na Tur­ňu je veľ­mi vý­znam­né, že glo­bál­na tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť ZTE Cor­po­ra­tion sa roz­hod­la vy­bu­do­vať svo­je ve­dec­ko-vý­skum­né a servisn­é cen­trum prá­ve v Mlyn­skej do­li­ne spo­lu s Ve­dec­kým par­kom UK a FIIT STU. "Ťažis­kom vý­vo­ja v no­vom cen­tre bu­de mul­ti­dis­cip­li­nár­ne rie­še­nie me­dzi bio­me­di­cí­nou a in­for­mač­ný­mi tech­no­ló­gia­mi," do­dal.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter