Konkurenti Ericsson a Cisco sa spoja aby vytvorili siete budúcnosti

ericsson_logo.png Vo sve­te, kto­rý sto­jí na mo­bi­li­te, clou­de a di­gi­ta­li­zá­cii, bu­dú di­zajn sie­tí bu­dúc­nos­ti vy­ža­do­vať no­vé prin­cí­py tak, aby bo­la za­bez­pe­če­ná ich agi­li­ta, auto­nó­mia a vy­so­ká bez­peč­nosť. Eric­sson a Cis­co sú líd­ra­mi v kľú­čo­vých ob­las­tiach ako sie­ťo­vá ar­chi­tek­tú­ra, 5G, cloud, IP a inter­net ve­cí, či za­ria­de­nia a sen­zo­ry, ako aj sie­te pre pod­ni­ko­vé IT clou­dy. Zá­kaz­ní­ci bu­dú vďa­ka ich spo­je­niu schop­ní rých­lej­šie tran­sfor­mo­vať svoj biz­nis tak, že bu­dú pro­fi­to­vať z vy­spe­lej­ších glo­bál­nych servisn­ých ka­pa­cít, kon­zul­tin­gu, či in­teg­rá­cie a pod­po­ry ria­de­ných ope­rá­cií na­prieč IT pros­tre­dím a sie­ťa­mi.

To­to ozná­me­nie už v blíz­kej bu­dúc­nos­ti potvr­dí via­ce­ro do­hôd, kto­ré sa bu­dú tý­kať tran­sfor­má­cie sie­tí pros­tred­níc­tvom re­fe­ren­čných ar­chi­tek­túr, spo­loč­né­ho vý­vo­ja, sys­té­mo­vé­ho ma­naž­men­tu a kon­tro­ly sie­tí, ši­ro­kej re­seller do­ho­dy a spo­lup­rá­ce v kľú­čo­vých tr­ho­vých seg­men­toch. Par­tne­ri sa tak­tiež zhod­li na li­cen­čnej do­ho­de, tý­ka­jú­cej sa ich pa­ten­to­vé­ho por­tfó­lia, kto­rá pri­ne­sie ino­vá­cie a is­to­tu zá­kaz­ní­kom obid­voch fi­riem.

Stra­te­gic­ké par­tner­stvo bu­de v naj­bliž­šej de­ká­de mo­to­rom ras­tu te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho prie­mys­lu, pri­čom pr­vé eko­no­mic­ké vý­sled­ky by sa ma­li ob­ja­viť už bu­dú­ci rok. Oča­ká­va sa, že in­kre­men­tál­ny zisk u kaž­dé­ho z par­tne­rov by v ro­ku 2018 mal do­siah­nuť mi­ni­mál­ne mi­liar­du do­lá­rov.

Eric­sson a Cis­co spo­loč­ne vlas­tnia viac ako 56 ti­síc pa­ten­tov, sú­čet ich in­ves­tí­cií do vý­sku­mu a vý­vo­ja či­ní 11 mi­liárd do­lá­rov. V ob­las­ti slu­žieb za­mes­tná­va­jú do­ko­py viac ako 76 ti­síc pro­fe­sio­ná­lov, kto­rí pra­cu­jú pre zá­kaz­ní­kov v 180 kra­ji­nách sve­ta.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter