AMD čelí hromadnej žalobe za skreslenie počtu jadier v CPU Bulldozer

Vy­ze­rá to tak, že AMD ča­ká ďal­ší súd­ny pro­ces. Če­lí to­tiž hro­mad­nej ža­lo­be pre svo­ju sé­riu pro­ce­so­rov Bulldo­zer. Sťaž­nosť po­da­ná 26. ok­tób­ra vy­chá­dza z tvr­de­nia, že spo­loč­nosť nad­hod­no­ti­la po­čet ja­dier ob­siah­nu­tých v či­pe. Za­tiaľ čo AMD vy­hla­so­va­lo, že Bulldo­zer má osem ja­dier, nao­zaj mal fun­kčne len šty­ri. Doš­lo vraj te­da k za­vá­dzaniu spot­re­bi­te­ľov, že pro­ce­sor „do­ká­že spra­co­vať osem ne­zá­vis­lých vý­poč­tov na­raz", ho­ci v sku­toč­nos­ti to pre zdie­ľa­né pros­tried­ky ne­vie.

Kaž­dý mo­dul Bulldo­ze­ra vďa­ka uni­kát­nej konštruk­cii vi­dieť v sys­té­me Win­dows ako dve sa­mos­tat­né jad­rá. Tie však zdie­ľa­jú je­den FPU, te­da de­lia sa o zdro­je. Pro­ce­so­ry In­te­lu ma­jú iný di­zajn s ne­zá­vis­lý­mi FPU.

Ža­lo­ba tvr­dí, že v dôs­led­ku tej­to konštruk­cie kaž­dé jad­ro nie je schop­né pra­co­vať ne­zá­vis­le, čo má za nás­le­dok zní­že­nie vý­ko­nu. AMD tak vlas­tne spot­re­bi­te­ľov za­vá­dza, pre­to­že nie všet­ci ro­zu­me­jú vnú­tor­né­mu fun­go­va­niu CPU a spo­lie­ha­jú sa na to, že im vý­rob­ca pos­kyt­ne správ­ne úda­je.

Ide o váž­ne ob­vi­ne­nie, a ke­by ža­lob­co­via súd vy­hra­li, AMD by to stá­lo dosť pe­ňa­zí. Žia­da­jú to­tiž od­škod­né pre se­ba aj os­tat­ných poš­ko­de­ných, kto­rí sa prih­lá­sia, a to vrá­ta­ne úro­kov, k to­mu tre­ba pri­rá­tať aj súd­ne tro­vy. Zrej­me však potr­vá nie­koľ­ko ro­kov, kým súd dos­pe­je k zá­ve­ru.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter