PR: Nový portál CoolJobs s pracovnými príležitosťami v EÚ pre IT odborníkov

Me­dzi­ná­rod­ná spo­loč­nosť Cool­Peop­le spus­ti­la no­vý por­tál Cool­Jobs (www.cool-jobs.eu) pre IT od­bor­ní­kov s pra­cov­ný­mi príl­eži­tos­ťa­mi v EU. Na no­vom špe­cia­li­zo­va­nom IT pra­cov­nom por­tá­li náj­de­te pra­cov­né po­zí­cie pre exter­nú spo­lup­rá­cu (bo­dys­hop) aj na hlav­ný pra­cov­ný po­mer hlav­ne v Čes­kej re­pub­li­ke, Slo­ven­sku, Ra­kús­ku, Ne­mec­ku, Poľ­sku a Ru­mun­sku.

Na Cool­Jobs náj­de­te kaž­dý den ak­tuál­ny zoz­nam pra­cov­ných príl­eži­tos­tí u naj­väč­ších klien­tov z ob­las­ti fi­nan­cií, te­le­ko­mu­ni­ká­cií, slu­žieb a IT. U všet­kých po­zí­cií pub­li­ko­va­ných na Cool­Jobs sú ok­rem štan­dar­dných pa­ra­met­rov pra­cov­ných po­zí­cií uve­de­né aj fi­nan­čné pod­mien­ky, dĺžka alo­ká­cie, prí­pad­ne špe­ci­fi­ká­ciu, že ide o hlav­ný pra­cov­ný po­mer u klien­ta.

In­for­má­cie o fi­nan­čných pod­mien­kach sú dos­tup­né po krát­kej re­gis­trá­cii. Re­gis­trá­cia slú­ži zá­ro­veň pre prís­tup do Cool­Peop­le Club (club.cool­peop­le.cz), kto­rý za­bez­pe­ču­je efek­tív­nu on-li­ne ko­mu­ni­ká­ciu ne­zá­vis­lých IT od­bor­ní­kov a Cool­Peop­le (ak­tua­li­zá­cia pro­fi­lu, preh­ľad po­núk, ob­jed­ná­vok a pra­cov­ných vý­ka­zov).

Cool­Peop­le je pop­red­ný me­dzi­ná­rod­ný pos­ky­to­va­teľ exter­ných IT ka­pa­cít a sú­vi­sia­cich slu­žieb. Cool­Peop­le spra­vu­je naj­väč­šie por­tfó­lio s viac než 150.000 ne­zá­vis­lý­mi IT od­bor­ník­mi v re­gió­ne CEE a Uk­ra­ji­ny. Spo­loč­nosť bo­la za­lo­že­ná pred 10 rok­mi v Pra­he. V sú­čas­nej do­be má kon­so­li­do­va­nú me­dzi­ná­rod­nú hol­din­go­vú štruk­tú­ru so síd­lom v Ho­lan­dsku a lo­kál­ne spo­loč­nos­ti, kto­ré ak­tív­ne pô­so­bia v 7 kra­ji­nách Euró­py a na Uk­ra­ji­ne. Viac in­for­má­cií náj­de­te na www.cool­peop­le.sk.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter