FOTO SLOVAKIA 2015 - prednášky, workshopy a otvorený ateliér

Už o týž­deň ot­vo­rí svo­je brá­ny 5. roč­ník naj­väč­šie­ho po­du­ja­tia pre fo­tog­ra­fov na Slo­ven­sku FO­TO SLO­VA­KIA 2015. Pre náv­štev­ní­kov sme prip­ra­vi­li za­ují­ma­vý prog­ram. O svo­jich ces­tách po­roz­prá­va­jú zná­mi ces­to­va­te­lia, ako sú Pa­vol Ba­ra­báš a Ru­dolf Svaříček.

obr1.jpg

Autor: Pa­vol Ba­ra­báš

Pred­náš­ky (blok pred­ná­šok zná­mych fo­tog­ra­fov a ces­to­va­te­ľov)

09.00 - 10.00 hod. Bhu­tán ( Ru­dolf Švaříček)
10.15 - 11.15 hod. Mo­je Sr­dco­vé fo­tog­ra­fie (Pa­vol Ba­ra­báš)
11.30 - 12.30 hod. Fo­tog­ra­fu­je­me na ho­rách (Jo­zef Sá­dec­ký)
12.45 - 15.00 hod. Ces­to­va­tel­ská fo­tog­ra­fie - Jak lé­pe fo­tit ces­to­va­tel­skou re­por­táž (WS)

Eti­ka při fo­ce­ní v za­hra­ni­čí ( Mar­cel Ko­neč­ný)
15.15 - 16.15 hod. Da­kar, 24h Le­Mans... (Mar­tin Stra­ka)
16.30 - 17.30 hod. Hle­dá­ní ti­cha (Mar­tin Stran­ka)

obr2.jpg

Autor fo­to: Jo­zef Sá­dec­ký

Jo­zef Sá­dec­ký je zná­my svo­ji­mi úžas­ný­mi fo­tog­ra­fia­mi kra­ji­ny. Pred­náš­ka bu­de za­me­ra­ná na skú­se­nos­ti s fo­tog­ra­fo­va­ním v hor­skom pros­tre­dí. Doz­vie­te sa viac o vý­be­re vhod­nej tech­ni­ky, vy­hľa­dá­va­ní krás­nych lo­ka­lít - či už na Slo­ven­sku, ale­bo v ta­lian­skych Do­lo­mi­toch.

obr3.jpg

Autor: Mar­cel Ko­neč­ný

Ako zís­kať pek­né fo­tog­ra­fie z ciest a na čo si tre­ba dá­vať po­zor pri fo­tog­ra­fo­va­ní v za­hra­ni­čí, to sa doz­vie­te od fo­tog­ra­fa Mar­ce­la Ko­neč­né­ho na pred­náš­ke s náz­vom Eti­ka při fo­ce­ní v za­hra­ni­čí.

obr4.jpg

Autor: Mar­cel Ko­neč­ný

Ako pra­co­vať s pri­ro­dze­ným svet­lom, ako vy­tvo­riť pri­ro­dze­ný portrét, fin­ty a vy­chy­táv­ky - to všet­ko sa doz­vie­te na ot­vo­re­nom WS Ces­to­va­tel­ská fo­tog­ra­fia fo­tog­ra­fa Mar­ce­la Ko­neč­né­ho.

obr5.jpg

Autor: Mar­tin Stra­ka

Za­ují­ma vás fo­tog­ra­fo­va­nie mo­toš­por­tu? Po­tom je pre­mie­ta­nie fo­tog­ra­fií a roz­prá­va­nie no­vi­ná­ra a fo­tog­ra­fa Mar­ti­na Stra­ku o pre­te­koch Da­kar 2015, 24h Le Mans, ako aj o iných za­ují­ma­vos­tiach z mo­toš­por­tu ur­če­né prá­ve vám...

obr6.jpg

Autor fo­to: Mar­tin Stran­ka

O svo­jej tvor­be, kto­rá zís­ka­la mno­ho me­dzi­ná­rod­ných oce­ne­ní, po­roz­prá­va zná­my fo­tog­raf Mar­tin Stran­ka v rám­ci pred­náš­ky Hle­dá­ní ti­cha.

obr7.jpg

obr8.jpg

Auto­ri: Jo­zef Pe­niak, Pet­ra Ba­ra­no­vi­čo­vá

Ne­za­bud­ni­te si pri­niesť fo­toa­pa­rát. V ot­vo­re­nom ate­lié­ri vám skú­se­ní lek­to­ri uká­žu, ako pra­co­vať so svet­lom, mô­že­te si vy­skú­šať prá­cu s pro­fe­sio­nál­nou mo­del­kou, lek­tor Matt Ry­ban­ský vám uká­že, ako jed­no­du­cho a chut­ne vy­tvo­riť sním­ku jed­la.

10.15 - 11.15 Beau­ty & Fas­hion (Ba­ra­no­vi­čo­vá)
11.30 - 12.30 Portrét­ne svie­te­nie (Pe­niak)
14.00 - 15.00 Food & Drink (Ry­ban­ský)
15.15 - 16.15 Vý­tvar­ný fo­toa­te­liér (Pe­niak)

Už tra­dič­ne ne­bu­de chý­bať Por­tfó­lio re­view v stán­koch AKF A SEDF, kde mô­že­te svo­ju tvor­bu kon­zul­to­vať so skú­se­ný­mi lek­tor­mi.

Ce­lý prog­ram náj­de­te na www.fo­tos­lo­va­kia.sk.

Tu si mô­že­te prog­ram stiah­nuť ako sú­bor PDF.

Zdroj: ep­ho­to.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter