Len 20-ročný mladík má patent na to, ako za 10 rokov zbaviť oceány plastového odpadu

Len má­lo­ke­dy si sku­toč­ne uve­do­mu­je­me, aký vý­znam ma­jú oceá­ny pre ži­vot na Ze­mi. Re­gu­lu­jú pod­ne­bie, vy­tvá­ra­jú kys­lík, sú úk­ry­tom pre roz­ma­ni­té bio­di­ver­zi­ty... Na­priek to­mu ich aj tak roč­ne zne­čis­ťu­je­me to­na­mi plas­to­vých od­pad­kov. A prá­ve do bo­ja pro­ti ľud­skej ľa­hos­taj­nos­ti sa pus­til iba 20-roč­ný chla­pec, kto­rý na­šiel spô­sob, ako eli­mi­no­vať od­pad v oceá­noch už do de­sia­tich ro­kov.

Mla­dík me­nom Boyan Slat sa roz­ho­dol prá­ve po­čas kú­pa­nia v gréc­kom mo­ri zme­niť ža­lost­ný stav oceá­nov, kde ho oča­ril pod­mor­ský svet, no zá­ro­veň ho za­sko­či­lo množ­stvo plas­to­vých od­pad­kov na­chá­dza­jú­cich sa pod hla­di­nou. Plas­to­vý od­pad do­sa­hu­jú­ci až 7 250 000 ton má na sve­do­mí ži­vo­ty asi 100-ti­síc mor­ských ži­vo­čí­chov a mi­lió­nov vtá­kov. Je­di­ná mož­nosť, ako si­tuáciu zlep­šiť, je od­pad z vo­dy vy­lo­viť.

zachrana_oceanu_2.jpg

Boyan plá­nu­je vy­pus­tiť do oceá­nu me­chan­izmus, kto­rý by pros­tred­níc­tvom sie­te pa­sív­ne za­chy­tá­val od­pad­ky. Tie by bo­li neus­tá­le spra­cú­va­né pri­po­je­nou plat­for­mou. Me­chan­izmus by bol dos­ta­toč­ne veľ­ký na to, aby za­chy­til od­pad hneď z nie­koľ­kých uh­lov a sú­čas­ne by sa vy­hý­bal ži­vo­čí­chom. Nás­led­ne by sa vďa­ka prí­rod­ným prú­dom dos­tal spo­lu s od­pa­dom k zber­ným sta­ni­ciam, kde by sa ne­čis­to­ty hro­ma­di­li. Na­ko­niec by sa od­pad vy­užil pri vý­ro­be ole­ja.

zachrana_oceanu_3.jpg

Na reali­zá­ciu pro­jek­tu Ocean Clea­nup Array sa do­po­siaľ Boyano­vi po­da­ri­lo na crowdfun­din­go­vom por­tá­li vy­zbie­rať už nie­koľ­ko mi­lió­nov do­lá­rov. Svoj ná­pad si ne­chal mla­dík pa­ten­to­vať a na­vy­še si je is­tý, že na tú­to de­sať­roč­nú očis­tnú ví­ziu bu­de pos­ta­čo­vať len je­den čis­tia­ci me­chan­izmus.

Video:


Zdroj: eli­te­dai­ly.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter