ITAPA 2015: Celý svet sa digitalizuje, ako je na tom Slovensko?

Ak­tuál­ne in­for­má­cie o ini­cia­tí­ve Európ­skej ko­mi­sie v ob­las­ti jed­not­né­ho di­gi­tál­ne­ho tr­hu pri­nie­sol Du­šan Chre­nek, ve­dú­ci Za­stú­pe­nia EK na Slo­ven­sku. Ako uvie­dol, na­priek spo­loč­ným hra­ni­ciam je dnes on­li­ne Euró­pa stá­le eš­te roz­de­le­ná na 28 sa­mos­tat­ných tr­hov, kto­ré ma­jú veľ­ké roz­die­ly v pra­vid­lách pre di­gi­tál­ne služ­by. Pod­ľa šta­tis­tík EK len 4 % on­li­ne slu­žieb v rám­ci EÚ je pos­ky­to­va­ných cez­hra­nič­ne, za­tiaľ čo až 54 % on­li­ne slu­žieb v EÚ je pos­ky­to­va­ných z USA.

Pre­to do ro­ku 2016 chce EK pred­sta­viť 16 kon­krét­nych opat­re­ní, kto­rých cie­ľom by ma­lo byť zá­sad­né zlep­še­nie si­tuácie a sku­toč­ne voľ­ný po­hyb to­va­ru a slu­žieb v on­li­ne pries­to­re EÚ. Tie­to opat­re­nia by ma­li pok­rý­vať ta­ké dô­le­ži­té agen­dy, ako rie­še­nie autor­ských práv, zjed­no­te­nie spot­re­bi­teľ­ských práv, sys­té­mu da­ní pre on­li­ne služ­by ako aj ce­ny za do­ru­čo­va­nie v rám­ci EÚ.

Na pred­náš­ku Du­ša­na Chre­ne­ka nad­via­zal Pe­ter Weber, člen pre­zí­dia IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska. Zdô­raz­nil, že kľú­čom k vy­tvá­ra­niu jed­not­né­ho tr­hu je naj­mä kva­lit­ná inter­ope­ra­bi­li­ta. Tá za­is­ťu­je ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi za­ria­de­nia­mi, sie­ťa­mi a úlo­žis­ka­mi dát, ako aj cez­hra­nič­nú ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi ko­mu­ni­ta­mi a ve­rej­nou sprá­vou. Služ­by eGo­ver­nmen­tu vy­ví­ja­né v rôz­nych člen­ských štá­toch mu­sia vzá­jom­ne ko­mu­ni­ko­vať. Za­sad­nú úlo­hu pri za­bez­pe­če­ní inter­ope­ra­bi­li­ty zoh­rá­va štan­dar­di­zá­cia. Pre di­gi­ta­li­zá­ciu prie­mys­lu a slu­žieb (napr. IoT, ky­ber­ne­tic­ká bez­peč­nosť, Big Da­ta a Cloud Com­pu­ting) je kľú­čo­vou úlo­hou de­fi­no­va­nie chý­ba­jú­cich štan­dar­dov. Pod­ľa Webe­ra pre­to mu­sí byť urý­chle­ný pro­ces ich tvor­by.

Vy­tvá­ra­nie jed­not­né­ho di­gi­tál­ne­ho tr­hu spre­vá­dza vznik a rie­še­nie mno­hých otá­zok sú­vi­sia­cich s bez­peč­nos­ťou. Tej­to té­me sa ve­no­val Rein­hard Posch, Chief In­for­ma­tion Of­fi­cer ra­kús­kej vlá­dy. Vy­uží­va­nie mo­bi­lov a tab­le­tov, ma­sív­ne pou­ží­va­nie ap­li­ká­cií z App­le Sto­re či Goog­le Play, vy­uží­va­nie clou­dov na všet­kých úrov­niach dnes vy­tvá­ra bez­pre­ce­den­tnú prí­tom­nosť mi­lió­nov uží­va­te­ľov vo vir­tuál­nom pries­to­re. Pri pos­ky­to­va­ní on­li­ne slu­žieb je kľú­čom jed­noz­nač­ná iden­ti­ta pou­ží­va­te­ľa, a to prá­ve v rám­ci ce­lej EÚ. Te­da aby mo­hol byť ob­čan Slo­ven­ska jed­noz­nač­ne iden­ti­fi­ko­va­ný aj pre služ­by v Ra­kús­ku, Ma­ďar­sku či Bel­gic­ku.

Po­čas pr­vé­ho dňa kon­gre­su bo­li pred­sta­ve­né via­ce­ré slo­ven­ské pro­jek­ty - ako nap­rík­lad:

  • Adrián Jen­čo pred­sta­vil Pro­jekt Cen­trál­ny in­for­mač­ný sys­tém mat­rič­ných úra­dov Mi­nis­ter­stva vnút­ra SR (CIS­MA), kto­rý zdi­gi­ta­li­zo­val pa­pie­ro­vé do­ku­men­ty na 970 mat­rič­ných úra­doch a vy­tvo­ril 16 elek­tro­nic­kých slu­žieb z dov­te­daj­ších pa­pie­ro­vých mat­rič­ných agiend
  • Jo­zef Snop­ko pre­zen­to­val 39 elek­tro­nic­kých slu­žieb Mi­nis­ter­stva prá­ce, so­ciál­nych ve­cí a ro­di­ny SR, kto­ré sprís­tup­ni­li všet­ky do­te­raj­šie kľú­čo­vé agen­dy v ob­las­ti so­ciál­nych dá­vok a so­ciál­nej po­mo­ci úpl­ne on­li­ne.
  • Ja­ros­lav Men­del z Mi­nis­ter­stva kul­tú­ry SR zhr­nul vý­sled­ky pro­jek­tov di­gi­ta­li­zá­cie kul­túr­ne­ho de­dič­stva, kto­ré sa reali­zo­va­li na­prieč ce­lým spek­trom in­šti­tú­cií v ob­las­ti kul­tú­ry a vďa­ka kto­rým je dnes k dis­po­zí­cii viac ako 4 mi­lió­ny zdi­gi­ta­li­zo­va­ných ob­jek­tov (ob­ra­zy, do­ku­men­ty, zvu­ko­vé a vi­deo­záz­na­my, ar­cheolo­gic­ké pred­me­ty, 3D ob­jek­ty a pod.)
  • Da­niel Čech z Fi­nan­čné­ho ria­di­teľ­stva SR pred­sta­vil pro­jekt vir­tuál­na re­gis­trač­ná pok­lad­ni­ca, kto­rý od ap­rí­la 2015 dod­nes vy­uži­lo viac ako 19.000 pod­ni­ka­te­ľov, pred­sta­vil


Veľ­ký zá­ujem účas­tní­kov kon­gre­su vzbu­di­li pred­náš­ky od­bor­ní­kov o naj­nov­ších tech­no­ló­giách, ako nap­rík­lad:

  • o vy­uží­va­ní 3D tla­če pre in­di­vi­dua­li­zo­va­nú me­di­cí­nu, o kto­rej ho­vo­ril An­drej Thur­zo zo Spo­loč­nos­ti pre re­ge­ne­ra­tív­nu me­di­cí­nu.
  • o mož­nos­ti vy­uži­tia naj­mo­der­nej­ších bio­met­ric­kých sys­té­mov na roz­poz­ná­va­nie tvá­rí, kto­ré nap­rík­lad ban­kám umož­nia vy­tvo­riť pl­ne „vir­tuál­nu po­boč­ku". Tú­to no­vin­ku pre­zen­to­va­li Ma­rek Ze­man z Tat­ra­ban­ky a Bra­nis­lav Pa­nák z fir­my ATOS.
  • o vy­uží­va­ní App­le Watch a iných smart za­ria­de­ní na zlep­šo­va­nie kva­li­ty ži­vo­ta, v mes­tách. Pro­jekt Ci­ty Mo­ni­tor pred­sta­vil Mar­tin Hr­nko z QBSW.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter