Solárna búrka vyradila na hodinu z prevádzky systémy riadenia letov

So­lár­na búr­ka vy­ra­di­la z pre­vádz­ky ra­da­ry na naj­väč­ších švéd­skych le­tis­kách a spô­so­bi­la znač­né meš­ka­nia le­tov, in­for­mo­va­la švéd­ska ci­vil­ná le­tec­ká sprá­va (LFV). Uvied­la, že mu­se­la na vy­še ho­di­nu uza­vrieť vzduš­ný pries­tor kra­ji­ny.

"O 15.45 h sl­neč­ná erup­cia na­ru­ši­la mag­ne­tic­ké po­le Ze­me a zne­fun­kčni­la ra­da­ry vo Švéd­sku," uvie­dol ho­vor­ca sprá­vy Per Fröberg. "Mu­se­li sme uza­vrieť vzduš­ný pries­tor," do­dal s tým, že v dôs­led­ku to­ho meš­ka­li od­le­ty i príl­ety na via­ce­rých le­tis­kách vrá­ta­ne hlav­ných le­tísk v Štok­hol­me, v Malmö a Göte­bur­gu.

Ria­de­nie le­to­vej pre­vádz­ky vo Švéd­sku ob­no­vi­li o 17.30 h.

Pod­ľa vy­jad­re­nia ho­vor­cu le­tec­kej sprá­vy nie je jas­né, pre­čo ma­la so­lár­na búr­ka ta­ký veľ­ký úči­nok. Pri­po­me­nul, že k nie­čo­mu po­dob­né­mu doš­lo vo Švéd­sku v ro­ku 1999. Ho­vor­ky­ňa dán­skej le­tec­kej na­vi­gač­nej služ­by Na­viair, Met­te Jus­to­vá, po­ve­da­la, že v Dán­sku ne­zaz­na­me­na­li žiad­ne prob­lé­my, iba nie­koľ­ko meš­ka­ní v Ko­da­ni v dôs­led­ku prob­lé­mov v Štok­hol­me. Fe­no­mén sl­neč­ných erup­cií je zod­po­ved­ný aj za po­lár­nu žia­ru a tiež za mag­ne­tic­ké búr­ky, kto­ré mô­žu na­ru­šiť fun­go­va­nie ko­mu­ni­kač­ných sa­te­li­tov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter