Trenčianska univerzita kúpila prístroje za 1,7 milióna eur

trencianska_univerzita.jpg Fa­kul­ta zdra­vot­níc­tva Tren­čian­skej uni­ver­zi­ty Alexan­dra Dub­če­ka v Tren­čí­ne roz­ší­ri­la svo­je prís­tro­jo­vé vy­ba­ve­nie, ako aj po­čet a roz­sah učeb­ných po­mô­cok za 1,7 mi­lió­na eur. Dopl­ni­li naj­mä rôz­ne la­bo­ra­tór­ne prís­tro­je a štu­dij­né po­môc­ky, kto­ré ma­jú skva­lit­niť vý­uč­bu a vý­skum. In­for­mo­val o tom Nor­bert Ji­roš z od­de­le­nia vzťa­hov s ve­rej­nos­ťou Tren­čian­skej uni­ver­zi­ty Alexan­dra Dub­če­ka.

"Ok­rem naj­nov­šie­ho prís­tro­ja EKG sme zís­ka­li aj špe­cia­li­ty pre ap­li­ko­va­ný vý­skum. Nap­rík­lad ana­ly­zá­to­ry pre sta­no­ve­nie kon­cen­trá­cie lak­tá­tu, krea­ti­ní­nu v kr­vi, he­ma­to­lo­gic­ký ana­ly­zá­tor, prís­troj na elek­tro­lieč­bu, mag­ne­to­te­ra­piu, spi­ro­me­ter na me­ra­nie dý­cha­cích fun­kcií, špe­ciál­ny prís­troj na sní­ma­nie ak­ti­vi­ty sva­lo­vej čin­nos­ti, na sti­mu­lá­ciu ner­vo­vé­ho sys­té­mu, ale­bo do­kon­ca na tran­sder­mál­nu ap­li­ká­ciu lie­čiv - te­da po­dá­va­nie lie­čiv cez ko­žu," ho­vo­rí rek­tor uni­ver­zi­ty Jo­zef Ha­bá­nik s tým, že fy­zio­te­ra­peu­tom či štu­den­tom os­tat­ných ak­re­di­to­va­ných zdra­vot­níc­kych prog­ra­mov ze­fek­tív­nia vý­uč­bu aj no­vý­mi mo­del­mi sval­stva, kos­try, chr­bti­ce či špe­ciál­nym mo­de­lom sval­stva tvá­re. Uni­ver­zi­ta zís­ka­la aj mo­de­ly pre tré­ning Heim­li­chov­ho ma­név­ru či si­mu­lá­tor na tré­ning po­dá­va­nia in­jek­cií.

Fy­zio­te­ra­peu­tov za­uj­mú prís­tro­je na di­ag­nos­ti­ku klen­by cho­did­la a po­dos­kop s po­la­ri­zo­va­ným svet­lom na di­ag­nos­ti­ku plo­chých nôh. Špe­cia­li­tou v no­vom vy­ba­ve­ní je súp­ra­va na si­mu­lá­ciu sta­ro­by. Po­môc­ka umož­ňu­je nác­vik rôz­nych ro­lí a te­les­ných sta­vov sta­rých ľu­dí, ako nap­rík­lad ne­dos­lý­cha­vosť, zhor­še­nie zra­ku, zhor­še­nú po­hyb­li­vosť v kĺboch či stra­tu jem­nej mo­to­ri­ky. Súp­ra­va ob­sa­hu­je aj špe­ciál­ne ru­ka­vi­ce, kto­ré umož­ňu­jú nác­vik zhor­še­nia jem­nej mo­to­ri­ky ale­bo tiež oku­lia­re s rôz­ny­mi šo­šov­ka­mi, kto­ré si­mu­lu­jú zhor­šu­jú­ci sa zrak, nap­rík­lad zhor­še­né vní­ma­nie fa­rieb, zú­že­né zor­né po­le ale­bo za­stre­tý ob­raz.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter