Samsung Electronics evidoval v treťom štvrťroku nárast zisku

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics v tre­ťom kvar­tá­li toh­to ro­ku za­zna­me­na­la pr­vý me­dzi­roč­ný ná­rast zis­ku za ôsem štvrťro­kov. Pod ten­to vý­sle­dok sa pod­pí­sal vý­raz­ný pre­daj či­pov a mier­ny ná­rast v seg­men­te smar­tfó­nov.

Pre­vádz­ko­vý zisk ju­ho­kó­rej­skej fir­my v sle­do­va­nom ob­do­bí vzrás­tol o 82 % na 7,4 bil. ju­ho­kó­rej­ských wonov (KRW). Za­čiat­kom ok­tób­ra spo­loč­nosť zve­rej­ni­la od­had zis­ku vo vý­ške 7,3 bil. KRW. V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka bol ten­to zisk na úrov­ni 4,1 bil. KRW.

Tr­žby spo­loč­nos­ti v tre­ťom štvrťro­ku tak­tiež rást­li, keď po­sil­ni­li o 8,9 % na 51,7 bil. KRW. Zisk mo­bil­nej di­ví­zie stú­pol na 2,4 bil. KRW z hod­no­ty 1,75 bil. KRW v rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ku.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter