VW zvažuje v Nemecku dotácie na kúpu nových áut

Ne­mec­ký kon­cern Volkswagen (VW) zva­žu­je mi­mo­riad­ny prog­ram do­tá­cií na kú­pu no­vých áut. Ná­ro­ko­vať by si ich moh­li zá­kaz­ní­ci v Ne­mec­ku, od kto­rých pre­daj­co­via spät­ne kú­pia mo­de­ly za­siah­nu­té ak­tuál­nym emis­ným škan­dá­lom. In­for­mo­va­la o tom v ne­de­ľu agen­tú­ra Reu­ters. Má ísť pre­dov­šet­kým o di­ese­lo­vé mo­de­ly s 1,6-lit­ro­vým mo­to­rom.

Pri tých­to autách to­tiž na za­brá­ne­nie ma­ni­pu­lá­ciám s vý­sled­ka­mi emis­ných tes­tov ne­pos­ta­ču­je iba jed­no­du­chá ak­tua­li­zá­cia sof­tvé­ru, ale sú pot­reb­né ná­roč­né zá­sa­hy do har­dvé­ru, uvied­la ne­mec­ká agen­tú­ra DPA. Pod­ľa zdro­jov agen­tú­ry de­fi­ni­tív­ne roz­hod­nu­tie za­tiaľ ne­pad­lo a prí­pad­ná po­nu­ka by pla­ti­la iba v Ne­mec­ku. Volkswagen sprá­vu bliž­šie ne­ko­men­to­val a ob­me­dzil sa na kon­šta­to­va­nie, že úva­hy o mi­mo­riad­nych po­nu­kách pre exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov po­va­žu­je za bež­né.

Sku­pi­na VW mi­nu­lý me­siac priz­na­la, že ce­los­ve­to­vo do zhru­ba 11 mil. áut in­šta­lo­va­la sof­tvér, kto­rý umož­ňu­je skres­ľo­vať sku­toč­ný ob­jem emi­sií vy­púš­ťa­ných z di­ese­lo­vých vo­zi­diel. V Euró­pe kon­cern zvo­lá­va na op­ra­vu 8,5 mil. áut, z to­ho v Ne­mec­ku 2,4 mil. vo­zi­diel. Na vý­dav­ky spo­je­né so zvo­lá­va­ním VW vy­čle­nil 6,5 mld. eur.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter