Vysokoškolský projekt PerConIK zjednodušuje prácu programátorov

Uz­na­nie na me­dzi­ná­rod­ných ve­dec­kých kon­fe­ren­ciách, ze­fek­tív­ne­né vy­hľa­dá­va­nie v zdro­jo­vých kó­doch, lep­šia orien­tá­cia vo veľ­kom množ­stve fi­rem­ných in­for­má­cií, vy­ššia kva­li­ta sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov či bio­lo­gic­ky in­špi­ro­va­né al­go­rit­my. To sú vý­sled­ky Per­Co­nIK-u, spo­loč­né­ho pro­jek­tu spo­loč­nos­ti Gra­tex Inter­na­tio­nal a Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­tis­la­ve.

Pro­jekt Per­Co­nIK hľa­dal rie­še­nie, kto­ré by ma­lo ze­fek­tív­niť prá­cu prog­ra­má­to­rov v stred­ných a vo veľ­kých tí­moch, po­môcť im po­cho­piť kom­pli­ko­va­nú štruk­tú­ru kó­dov, ur­čiť ich auto­rov, umož­niť im opä­tov­né pou­ži­tie zdro­jo­vé­ho kó­du a cel­ko­vo uľah­čiť vy­hľa­dá­va­nie vo veľ­kom množ­stve in­for­má­cií.Naj­výz­nam­nej­šie vý­sled­ky pro­jek­tu - vi­zua­li­zá­cia sof­tvé­ru a efek­tív­ne me­tó­dy vy­hľa­dá­va­nia v zdro­jo­vom kó­de - zjed­no­du­šu­jú prá­cu nie­len prog­ra­má­to­rom, ale aj ich na­dria­de­ným a tí­mo­vým no­vá­či­kom.

Me­dzi­ná­rod­né uz­na­nie

Per­Co­nIK pri­nie­sol nie­len za­ují­ma­vé vý­sled­ky, ale mla­dým vý­skum­ní­kom aj dô­le­ži­té kon­tak­ty. To, že pro­jekt rie­šil prob­le­ma­ti­ku, kto­rej sa ve­nu­je ce­los­ve­to­vá po­zor­nosť, uka­zu­je aj prí­beh dok­to­ran­da FIIT STU Mar­ti­na Ko­nôp­ku. Svo­je do­te­raj­šie vý­sled­ky pre­zen­to­val na naj­väč­šej me­dzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cii ve­no­va­nej sof­tvé­ro­vé­mu in­ži­nier­stvu IC­SE 2015. K je­ho pos­te­ru cho­di­li ka­pa­ci­ty, kto­ré dov­te­dy poz­nal len z pub­li­ká­cií, a kto­ré čas­to ci­to­val vo svo­jich prá­cach. O je­ho me­tó­du sa ži­vo za­ují­mal nap­rík­lad Gra­dy Booch, ce­los­ve­to­vo uz­ná­va­ný sof­tvé­ro­vý in­ži­nier a tvor­ca Uni­fied Mo­de­ling Lan­gua­ge, vý­znam­ný autor kníh, vý­skum­ník v IBM a Ra­tio­nal Software Cor­po­ra­tion.

novaf1.jpg

Čias­tko­vé vý­sled­ky pro­jek­tu bo­li už te­raz pre­zen­to­va­né nap­rík­lad na sve­to­vom kon­gre­se IEEE NA­BIC, na me­dzi­ná­rod­ných za­hra­nič­ných kon­fe­ren­ciách ako Inter­na­tio­nal Con­fe­ren­ce on Software En­gi­nee­ring (IC­SE), Inter­na­tio­nal Con­fe­ren­ce on Web En­gi­nee­ring (ICWE), UMAP, DEXA, ICL, WSCD, IAT, SMAP, WISM. Tak­tiež v ča­so­pi­soch LNCS Tran­sac­tion on Com­pu­ta­tio­nal Scien­ce, Inter­na­tio­nal Jour­nal on Se­man­tic Web and In­for­ma­tion Sys­tems, a v pres­tíž­nych ka­ren­to­va­ných ča­so­pi­soch sé­rie ACM IEEE Tran­sac­tion a World Wide Web, pri­čom kri­té­ria na pub­li­ko­va­nie bo­li prek­ro­če­né eš­te pred ukon­če­ním pro­jek­tu.

Vi­zua­li­zá­cia sof­tvé­ru pre efek­tív­nej­šiu prá­cu IT tí­mov

„Pri preh­ľa­dá­va­ní a vi­zua­li­zá­cii sof­tvé­ru sme bo­li ve­de­ní skú­se­nos­ťou, že no­vý člen tí­mu pot­re­bu­je poz­nať nie­len štruk­tú­ru pro­jek­tu, ale aj auto­ra kó­du.Kva­li­tu kó­du hod­no­tí expert­ný sys­tém pod­ľa pa­chov a anti­vzo­rov, kto­ré auto­ri vo svo­jom kó­de za­ne­chá­va­jú a tiež ve­dú­ci prog­ra­má­to­ri znač­ka­mi a ko­men­tár­mi pria­mo v kó­de. Sys­tém nás­led­ne od­po­ru­čí exper­tov - auto­rov s tým naj­čis­tej­ším kó­dom," vy­svet­ľu­je Mi­chal Bar­la, dok­to­rand FIIT STU.

Preh­ľa­dá­va­nie a vi­zua­li­zá­ciu mô­že pou­žiť aj ve­dú­ci tí­mu ale­bo je­ho vy­šší na­dria­de­ný, keď chcú poz­nať, ako sa da­rí no­vá­či­kom - koľ­ko kó­du a na­koľ­ko čis­té­ho už na­pí­sa­li, ako sú vy­ťa­že­ní skú­se­ní prog­ra­má­to­ri ale­bo keď pot­re­bu­jú zre­lých od­bor­ní­kov do no­vé­ho pro­jek­tu s po­dob­ným ob­sa­hom.

Skva­lit­ne­nie sof­tvé­ro­vé­ho pro­duk­tu

V rám­ci pro­jek­tu Per­Co­nIK sa roz­ví­ja­li aj me­tó­dy vy­hľa­dá­va­nia in­for­má­cií a tém v zdro­jo­vom kó­de a spô­so­by, aký­mi od­ha­ľo­vať dup­li­ci­ty vo veľ­kých sof­tvé­ro­vých pro­jek­toch. „Ta­ké­to dup­li­ci­ty sú čas­to ne­že­la­ným ja­vom a na­ším cie­ľom je umož­niť vý­vo­já­rom na­mies­to za­ve­de­nia dup­li­ci­ty rad­šej opä­tov­ne pou­žiť už exis­tu­jú­ci zdro­jo­vý kód. Tým sa nie­len op­ti­ma­li­zu­je ich prá­ca, ale vzni­ká aj kva­lit­nej­ší sof­tvé­ro­vý pro­dukt," vy­svet­ľu­je Mi­chal Bar­la.

Vý­sled­kom pro­jek­tu je aj infra­štruk­tú­ra, kto­rá umož­ňu­je prog­ra­má­to­rom a tiež prog­ra­mom za­pi­so­vať ku zdro­jo­vým kó­dom rôz­ne poz­nám­ky a znač­ky - nap­rík­lad poz­nám­ku o neop­ti­mál­nom rie­še­ní prob­lé­mu, chy­be ale­bo in­for­má­ciu, že na tom­to kús­ku kó­du prá­ve te­raz in­ten­zív­ne pra­cu­je niek­to iný. „Vý­zvou bo­lo náj­sť ta­ké „ukot­ve­nie" zna­čiek v kó­de, kto­ré do­ká­že pre­žiť zá­klad­né edi­to­va­nie sú­bo­ru a mať tak spo­ľah­li­vú vrstvu me­ta­dát, kto­ré vie­me uk­la­dať k jed­not­li­vým zdro­jo­vým sú­bo­rom,"pok­ra­ču­je Mi­chal Bar­la.

Tie­to me­ta­dá­ta sú po­tom dos­tup­né vý­vo­já­rom a rov­na­ko aj iným prog­ra­mom pria­mo v ich vý­vo­jom pros­tre­dí ale­bo nap­rík­lad cez webo­vý sys­tém Co­de­Re­view, kto­rýv­zni­kol v rám­ci pro­jek­tu Per­Co­nIK. Ten­to sys­tém sa na Fa­kul­te in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU vy­uží­va aj pri vý­uč­be v tí­mo­vých pro­jek­toch.

Bio­lo­gic­ky in­špi­ro­va­né al­go­rit­my

Mla­dí vý­skum­ní­ci tak­tiež skú­ma­li bio­lo­gic­ky in­špi­ro­va­né al­go­rit­my, kto­ré by zdo­ko­na­li­li vy­hľa­dá­va­nie v zdro­jo­vom kó­de. Kon­krét­ne iš­lo o al­go­rit­my zhlu­ko­va­nia, kto­ré bo­li in­špi­ro­va­né sprá­va­ním sa včiel a mrav­cov. „Vče­ly spo­lu ko­mu­ni­ku­jú pri vy­hľa­dá­va­ní zdro­jov pot­ra­vy. Ak náj­du dob­rý zdroj, tan­com pres­vied­ča­jú os­tat­né, aby iš­li za ni­mi. Pre nás in­for­ma­ti­kov sú pot­ra­vou dá­ta - do­ku­men­ty a zdro­jo­vé kó­dy. Zhlu­ko­va­nie je pot­reb­né na to, aby si prog­ra­má­tor na­šiel zhluk po­dob­ných frag­men­tov zdro­jo­vé­ho kó­du, pou­čil sa z nich a vy­bral si časť na opä­tov­né pou­ži­tie," prib­li­žu­je vý­sled­ky Mi­chal Bar­la.

Pro­jekt pod­po­ru­je spo­loč­nosť Gra­tex Inter­na­tio­nal, FIIT STU a Európ­ska únia pros­tred­níc­tvom gran­tu Agen­tú­ry Mi­nis­ter­stva škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR pre štruk­tu­rál­ne fon­dy EÚ (AS­FEU) v rám­ci Ope­rač­né­ho prog­ra­mu Pod­po­ry vý­sku­mu a vý­vo­ja. Per­Co­nIK je ak­ro­nym od­vo­de­ný z an­glic­ké­ho „Per­so­na­li­zed Con­veying of In­for­ma­tion and Knowled­ge".


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter