Záverečná správa veľtrhu ELO SYS 2015

Prehliadka toho najlepšieho, čo slovenská elektrotechnika ponúka

Aj tak mož­no naz­vať me­dzi­ná­rod­ný veľtrh elek­tro­tech­ni­ky, ener­ge­ti­ky, elek­tro­ni­ky, auto­ma­ti­zá­cie, os­vet­le­nia a te­le­ko­mu­ni­ká­cií ELO SYS, kto­rý sa ko­nal 13. až 16. ok­tób­ra 2015 v areá­li Expo Cen­ter v Tren­čí­ne. Je­ho dvad­sia­ty pr­vý roč­ník pri­nie­sol no­vin­ky, kto­ré po­nú­ka­jú ľu­ďom nie­len no­vé tech­nic­ké mož­nos­ti, ale zá­ro­veň sa pre­mie­ta­jú aj do ich eko­lo­gic­ké­ho zmýš­ľa­nia.

Ten­to rok sa na tren­čian­skom vý­sta­vis­ku od­pre­zen­to­va­lo 148 fi­riem zo Slo­ven­ska, Čes­kej re­pub­li­ky, Ra­kús­ka, Poľ­ska, Ne­mec­ka, Veľ­kej Bri­tá­nie a Chor­vát­ska.

Zá­šti­tu nad tým­to naj­výz­nam­nej­ším veľtr­žným po­du­ja­tím svoj­ho dru­hu na Slo­ven­sku prev­zal Va­zil Hu­dák - mi­nis­ter hos­po­dár­stva SR.

K veľtr­hu ELO SYS už ro­ky neod­mys­li­teľ­ne pa­tria od­bor­né sú­ťa­že, kto­ré or­ga­ni­zu­je Zväz elek­tro­tech­nic­ké­ho prie­mys­lu SR. Na zá­kla­de roz­hod­nu­tia hod­no­tia­cej ko­mi­sie oce­ne­nie Elek­tro­tech­nic­ký vý­ro­bok ro­ka zís­kal expo­nát Káb­le pre pri­már­ny ok­ruh jad­ro­vých reak­to­rov ty­pu VVER 440 s ga­ran­to­va­nou ži­vot­nos­ťou mi­ni­mál­ne 40 ro­kov bež­nej pre­vádz­ky, nás­led­nú LO­CA ha­vá­riu aj I. a II. eta­pu ťaž­kej ha­vá­rie, typ LO­CA SA od spo­loč­nos­ti VU­KI a.s., Bra­tis­la­va. Ide o špič­ko­vý vý­ro­bok pou­ží­va­ný naj­mä na pri­po­je­nie ná­roč­ných tes­to­va­cích za­ria­de­ní, kto­ré mo­ni­to­ru­jú bez­peč­nosť pre­vádz­ky jad­ro­vých elek­trár­ní. Ok­rem spo­loč­nos­ti VU­KI a.s. ich vy­rá­ba­jú iba 2-3 pop­red­ní vý­rob­co­via káb­lov v Euró­pe. Eko­lo­gic­kým po­či­nom ro­ka sa stal Re­luk­tanč­ný mo­tor pre elek­tro­mo­bi­ly, kto­rý vy­chá­dza z konštruk­cie spí­na­ných re­luk­tan­čných mo­to­rov vy­uží­va­ných dl­hé ro­ky len pre vy­so­koo­táč­ko­vé ap­li­ká­cie. Je­ho prih­la­so­va­te­ľom bo­la­Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta v Ži­li­ne, Elek­tro­tech­nic­ká fa­kul­ta, Ka­ted­ra vý­ko­no­vých elek­tro­tech­nic­kých sys­té­mov. Za Najús­peš­nej­ší expo­nát veľtr­hu ELO SYS 2015 ko­mi­sia vy­bra­la Te­rén­ne pá­so­vé vo­zid­lo s elek­tric­kým po­ho­nom, kto­ré skonštruo­va­liš­tu­den­ti Fa­kul­ty špe­ciál­nej tech­ni­ky Tren­čian­skej uni­ver­zi­ty Alexan­dra Dub­če­ka v Tren­čí­ne. Ide o pl­ne fun­kčné te­rén­ne pá­so­vé vo­zid­lo s ino­va­tív­nym elek­tric­kým po­ho­nom, v kto­rom bo­li pou­ži­té dva elek­tro­mo­to­ry, kto­rých vý­kon sa dá pruž­ne up­ra­vo­vať a tým umož­ňu­je op­ti­ma­li­zo­vať št­ýl jaz­dy pod­ľa te­ré­nu. Štu­den­ti up­ra­vi­li pod­vo­zok a ulo­že­nie tl­mi­čov s do­ra­zo­vým me­cha­niz­mom na ob­me­dzenie po­hy­bu po­jaz­dných ko­lies, kto­rý zá­ro­veň udr­žia­va sta­bi­li­tu pri ak­ce­le­rá­cii. Me­dzi ria­de­ním a pod­voz­kom nie je me­cha­nic­ká väz­ba. Vo­zid­lo je vy­uži­teľ­né v praxi ako po­moc­ný dop­rav­ný pros­trie­dok v ťaž­kom te­ré­ne, do­má­cich prá­cach, vo va­riá­ciách pre oz­bro­je­né si­ly i zá­chran­né zlož­ky ope­ru­jú­ce v hor­skom te­ré­ne. Konštruk­té­rom ro­ka sa stal Ing. An­ton Kuz­ma, PhD. a ko­lek­tív za Bio­met­ric­kú son­du - mi­ni EKG hol­der. Prih­la­so­va­te­ľom konštruk­čné­ho rie­še­nia bo­la Fa­kul­ta elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve.

Uni­ká­tom ro­ka 2015 sa stal Na­pá­ja­cí zdroj pr­vej slo­ven­skej dru­ži­ce skCU­BE: RMC-PSU od spo­loč­nos­ti RMC s.r.o. z No­vej Dub­ni­ce. Po vy­pus­te­ní sa­te­li­tu na obež­nú drá­hu oko­lo Ze­me mu­sí ten­to mo­dul, v ná­roč­ných pod­mien­kach koz­mu, nep­retr­ži­te na­pá­jať všet­ky je­ho ria­dia­ce a ko­mu­ni­kač­né čas­ti, ako aj všet­ky ob­vo­dy sú­vi­sia­ce s plá­no­va­ným ve­dec­kým expe­ri­men­tom. Uni­kát­ne konštruk­čné rie­še­nie za­bez­pe­ču­je ro­bus­tnosť, fun­kcio­na­li­tu a ra­diač­nú od­ol­nosť mo­du­lu po­čas plá­no­va­nej mi­sie v koz­me. Hod­no­tia­ca ko­mi­sia ude­li­la aj Čes­tné uz­na­nie spo­loč­nos­ti VU­JE, a.s. Tr­na­va za vý­ro­bok Si­mu­lá­tor SWING EBO, kto­rý pris­pie­va k jad­ro­vej bez­peč­nos­ti. Si­mu­lá­tor slú­ži pre prak­tic­ký vý­cvik pre­vádz­ko­va­nia elek­tro­za­ria­de­ní ató­mo­vej elek­trár­ne Bo­hu­ni­ce pra­cov­ník­mi úse­ku elek­tro. Si­mu­lá­tor umož­ňu­je in­di­vi­duál­ny tré­ning po­ru­cho­vých a ha­va­rij­ných sta­vov pre elek­tri­ká­rov za­bez­pe­ču­jú­cich zme­no­vú pre­vádz­ku, čím pris­pie­va k zvy­šo­va­niu kva­li­fi­ká­cie per­so­ná­lu elek­trár­ne, čo má vplyv na zvý­še­nie bez­peč­nos­ti a spo­ľah­li­vos­ti pre­vádz­ky a zní­že­nie poč­tu mi­mo­riad­nych uda­los­tí. V sú­ťa­ži o naj­kraj­šiu expo­zí­ciu veľtr­hu ELO SYS 2015 zís­ka­la 1. mies­to spo­loč­nosť IN­GE Opa­va, spol. s r.o. Opa­va, 2. mies­to spo­loč­nosť SAT Sys­té­my auto­ma­ti­zač­nej tech­ni­ky, spol. s r.o. Bra­tis­la­va a 3. mies­to spo­loč­nosť ELEK­TRIS s.r.o. Bra­tis­la­va.

Vďa­ka od­bor­nej ga­ran­cii naj­výz­nam­nej­ších or­ga­ni­zá­cií, in­šti­tú­cií a zvä­zov pô­so­bia­cich v tom­to od­vet­ví hos­po­dár­stva na Slo­ven­sku bol aj ten­to rok sú­čas­ťou veľtr­hu bo­ha­tý a hlav­ne ak­tuál­ny sprie­vod­ný prog­ram. Už po tre­tík­rát sa v Tren­čí­ne ko­na­la kon­fe­ren­cia Per­spek­tí­vy e-mo­bi­li­ty s pod­ti­tu­lom Pod­mien­ky a pred­pok­la­dy ďal­šie­ho roz­vo­ja e-mo­bi­li­ty". Fa­kul­ta elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky STU v Bra­tis­la­ve opäť prip­ra­vi­la me­dzi­ná­rod­nú kon­fe­ren­ciu „Elek­tro­tech­ni­ka, in­for­ma­ti­ka a te­le­ko­mu­ni­ká­cie 2015", Dni mo­bil­nej ro­bo­ti­ky a Se­mi­nár znal­cov z elek­tro­tech­nic­kých, in­for­ma­tic­kých a ener­ge­tic­kých od­bo­rov. Sú­čas­ťou sprie­vod­né­ho prog­ra­mu veľtr­hu bo­la tiež Pa­ne­lo­vá dis­ku­sia Slo­ven­ské­ho elek­tro­tech­nic­ké­ho zvä­zu - Ko­mo­ry elek­tro­tech­ni­kov Slo­ven­ska a sek­cia pred­ná­šok Fa­kul­ty špe­ciál­nej tech­ni­ky Tren­čian­skej uni­ver­zi­ty Alexan­dra Dub­če­ka v Tren­čí­ne ve­no­va­ná té­mam: Mož­nos­ti vy­uži­tia al­ter­na­tív­nych po­ho­nov v ma­lých osob­ných a úžit­ko­vých vo­zid­lách", „Op­tic­ká mul­tis­pek­trál­na me­tó­da pre na­vi­gá­ciu UGV (Un­man­ned Ground Ve­hic­le)" a „MEMS a ich ap­li­ká­cie pou­ži­tia". Se­mi­nár „In­te­li­gen­tné mes­tá", kto­ré­ho cie­ľom bo­la vý­me­na skú­se­nos­tí me­dzi po­ten­ciál­ny­mi do­dá­va­teľ­mi tech­no­ló­gií i rie­še­ní a zá­stup­ca­mi miest, ob­cí a uni­ver­zít, prip­ra­vi­la v rám­ci toh­to­roč­né­ho veľtr­hu Elek­tro­tech­nic­ká fa­kul­ta Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty v Ži­li­ne. Na­naj­výš ak­tuál­ny bol se­mi­nár Vy­uží­va­nie fo­to­vol­tic­kých sys­té­mov v do­mác­nos­tiach - vý­ho­dy a ob­me­dzenia, kto­rý prip­ra­vi­la Slo­ven­ská ino­vač­ná a ener­ge­tic­ká agen­tú­ra a wor­kshop Úra­du pre re­gu­lá­ciu sie­ťo­vých od­vet­ví s náz­vom „Re­gu­lá­cia cien v ener­ge­ti­ke - fá­my, reali­ta, bu­dúc­nosť". Pre pod­ni­ka­te­ľov zor­ga­ni­zo­va­la Slo­ven­ská agen­tú­ra pre roz­voj in­ves­tí­cií a ob­cho­du (SA­RIO) koo­pe­rač­né po­du­ja­tie na pod­po­ru expor­tu pod náz­vom Kon­fe­ren­cia SA­RIO BU­SI­NESS LINK - Rie­še­nia pre elek­tro­tech­ni­ku a elek­tro­ni­ku. Jej cie­ľom bo­lo pred­sta­ve­nie toh­to pro­jek­tu,pre­zen­tá­cia SA­RIO proexpor­tných nás­tro­jov a ak­tuál­nych ten­drov v ob­las­ti elek­tro­tech­ni­ky v za­hra­ni­čí. Zá­ro­veň kon­fe­ren­cia prib­lí­ži­la mož­nos­ti fi­nan­co­va­nie expor­tu a čer­pa­nia ne­náv­rat­ných fi­nan­čných pros­tried­kov zo štruk­tu­rál­nych fon­dov EÚ v spo­lup­rá­ci s ISA (In­ves­tment Sup­port As­so­cia­tion). Zväz elek­tro­tech­nic­ké­ho prie­mys­lu SR ten­to rok prip­ra­vil v spo­lup­rá­ci so stred­ný­mi od­bor­ný­mi ško­la­mi aj špe­ciál­nu expo­zí­ciu s náz­vom „Štu­duj ELEC­TRO, buď SMART", kto­rá ma­la zvý­šiť zá­ujem mla­dých ľu­dí o ve­du a zá­ro­veň zme­niť poh­ľad ve­rej­nos­ti na štú­dium elek­tro­tech­ni­ky. Zá­me­rom toh­to pro­jek­tu je pou­ká­zať na to, že už žia­ci stred­ných škôl sa stre­tá­va­jú so za­ují­ma­vý­mi a mo­der­ný­mi tech­nic­ký­mi ap­li­ká­cia­mi a po ukon­če­ní štú­dia zís­ka­va­jú hod­not­nú a na tr­hu veľ­mi dob­re up­lat­ni­teľ­nú kva­li­fi­ká­ciu. Čo do­ká­že vy­tvo­riť na­ša mlá­dež uká­za­lo aj Ce­los­lo­ven­ské­ho fi­ná­le tech­nic­kej sú­ťa­že mla­dých elek­tro­ni­kov, kto­rú or­ga­ni­zo­va­la Slo­ven­ská spo­loč­nosť elek­tro­ni­kov Bra­tis­la­va.

Or­ga­ni­zá­to­ri veľtr­hu ve­ria, že od­bor­nú ve­rej­nosť za­ujal nie­len bo­ha­tý sprie­vod­ný prog­ram, ale aj vý­ni­moč­né expo­ná­ty, kto­ré pre­zen­to­va­li vy­sta­vu­jú­ce fir­my.

Galéria k článku:

Zdroj: EXPO CENTER a.s.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter