Volkswagen sa dištancuje od podvodnej stránky na Facebooku

Porsche Slo­va­kia ako auto­ri­zo­va­ný im­por­tér znač­ky Volkswagen pre Slo­ven­sko sa dô­raz­ne diš­tan­cu­je od me­dzi­ča­som zru­še­nej pod­vod­nej strán­ky znač­ky Volkswagen Slo­ven­sko na so­ciál­nej sie­ti Fa­ce­book a prip­ra­vu­je práv­ne kro­ky pro­ti jej tvor­com.

Ako bo­lo pub­li­ko­va­né vo via­ce­rých mé­diách, nez­ná­mi auto­ri vy­tvo­ri­li fa­loš­nú strán­ku Volkswagen pre Slo­ven­sko na so­ciál­nej sie­ti Fa­ce­book a na nej zve­rej­ni­li sú­ťaž o 500 auto­mo­bi­lov Volkswagen Jet­ta. Auto­ri sa in­špi­ro­va­li emis­nou afé­rou a uvied­li do obe­hu nep­rav­di­vú in­for­má­ciu, že Volkswagen dňa 10. 11. 2015 vy­žre­bu­je 500 auto­mo­bi­lov Jet­ta s mo­to­rom TDI EA189 EU5 na Slo­ven­sku. Pod­mien­kou pre účasť na žre­bo­va­ní bo­lo zdie­ľa­nie, resp. ko­men­to­va­nie strán­ky a vý­ber far­by vo­zid­la. In­kri­mi­no­va­ná strán­ka bo­la uve­de­ná do pre­vádz­ky 19.10.2015 a 21.10.2015 bo­la od­strá­ne­ná.

Porsche Slo­va­kia ako auto­ri­zo­va­ný im­por­tér znač­ky Volkswagen pre Slo­ven­sko v tej­to sú­vis­los­ti zdô­raz­ňu­je, že šlo o pod­vod, kto­rý hru­bo po­ru­šil du­šev­né vlas­tníc­tvo znač­ky Volkswagen, od uve­de­nej fa­loš­nej strán­ky sa dô­raz­ne diš­tan­cu­je a od­mie­ta aké­koľ­vek ná­ro­ky vy­plý­va­jú­ce z fin­go­va­nej sú­ťa­že.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter