Súd rozhodol: Činnosť Uberu v Londýne je legálna

Kon­tro­verz­ný Uber če­lí vo via­ce­rých kra­ji­nách sve­ta od­po­ru zo stra­ny taxis­lu­žieb, ako aj ob­vi­ne­niam z po­dlie­za­nia cien, ob­chá­dzania mies­tnych zá­ko­nov o li­cen­ciách či sys­te­ma­tic­ké­ho po­hy­bu na hra­ne zá­ko­na. Na­priek všet­ké­mu má na svo­jom kon­te pr­vé európ­ske ví­ťaz­stvo. Brit­ský naj­vyš­ší súd mi­nu­lý týž­deň roz­ho­dol, že smar­tfó­no­vá ap­li­ká­cia taxis­luž­by Uber ne­po­ru­šu­je ni­ja­ký zá­kon a jej čin­nosť je le­gál­na.

Spo­loč­nosť Uber je zná­ma tým, že umož­ňu­je svo­jim zá­kaz­ní­kom ob­jed­nať si prep­ra­vu cez smar­tfó­no­vú ap­li­ká­ciu a po­mo­cou nej aj za­pla­tiť. Zá­ro­veň šo­fé­rom pos­ky­tu­je mož­nosť vy­po­čí­tať si pros­tred­níc­tvom nej ce­nu prep­rav­né­ho. Na súd vo Veľ­kej Bri­tá­nii pre­to priš­la po­žia­dav­ka pre­šet­riť, či da­ná tech­no­ló­gia ne­po­ru­šu­je zá­kon, kto­rý za­ka­zu­je pou­ží­va­nie taxamet­rov pri súk­rom­ne pre­na­ja­tých vo­zid­lách v Lon­dý­ne. Súd na­ko­niec roz­ho­dol, že ap­li­ká­cia Uber ne­mô­že byť po­va­žo­va­ná za taxame­ter, a pre­to nie je ne­le­gál­na.

„Taxame­ter... nie je za­ria­de­nie, kto­ré dos­tá­va sig­nál GPS po­čas ces­ty a po­sie­la úda­je GPS na server umies­tne­ný mi­mo vo­zid­la, kto­rý vy­po­čí­ta ce­nu prep­ra­vy... a tú­to in­for­má­ciu po­sie­la späť na za­ria­de­nie v aute," vy­svet­lil sud­ca Dun­can Ouse­ley.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter