FIIT povedie „prvá dáma slovenského IT sveta“

bielikova-maria2015.jpg No­vou de­kan­kou Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU sa sta­la prof. Má­ria Bie­li­ko­vá.

Od 2. de­cem­bra 2015 po­ve­die Fa­kul­tu in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve (FIIT STU) prof. Ing. Má­ria Bie­li­ko­vá, Phd. V taj­nej voľ­be ju mi­nu­lý týž­deň zvo­lil Aka­de­mic­ký se­nát fa­kul­ty. Prof. Bie­li­ko­vá vy­me­ní na tom­to pos­te prof. Či­čá­ka, kto­rý vie­dol fa­kul­tu os­tat­né šty­ri ro­ky.

Má­ria Bie­li­ko­vá pô­so­bí na Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­te v Bra­tis­la­ve 26 ro­kov, od ro­ku 2005 ako pro­fe­sor­ka. Na FIIT STU pô­so­bí v od­bo­roch in­for­mač­né sys­té­my a sof­tvé­ro­vé in­ži­nier­stvo. Ab­sol­vo­va­la vy­so­koš­kol­ské štú­dium v od­bo­re elek­tro­nic­ké po­čí­ta­če (Ing.) a v od­bo­re vý­poč­to­vá tech­ni­ka (PhD.). Vo vý­sku­me sa za­me­ria­va naj­mä na mo­de­lo­va­nie člo­ve­ka pri inter­ak­cii so sof­tvé­rom, per­so­na­li­zá­ciu a všeo­bec­ne pris­pô­so­bo­va­nie na webe. Mé­dia­mi bo­la neo­fi­ciál­ne ozna­če­ná za pr­vú dá­mu slo­ven­ské­ho IT sve­ta.

„FIIT STU vy­cho­vá­va veľ­mi žia­da­ných a naj­lep­šie pla­te­ných ab­sol­ven­tov v ob­las­ti, v kto­rej je stá­le vý­raz­ný ne­dos­ta­tok exper­tov. Ako de­kan­ka sa bu­dem usi­lo­vať o zmier­ne­nie roz­die­lov me­dzi zdroj­mi na ich vý­cho­vu, kto­ré ak­tuál­ne fa­kul­ta zís­ka­va, a vy­pro­du­ko­va­nou hod­no­tou. Ve­rím, že na to do­siah­nem pod­po­ru uni­ver­zi­ty, IT prie­mys­lu aj štá­tu," uvied­la M. Bie­li­ko­vá.

Pro­fe­sor­ka Bie­li­ko­vá so svo­jou vý­skum­nou sku­pi­nou do­siah­la via­ce­ré me­dzi­ná­rod­ne uz­na­né vý­sled­ky, o čom sved­čí aj to, že je naj­ci­to­va­nej­šou vý­skum­níč­kou na fa­kul­te. V ro­ku 2010 zís­ka­la Ce­nu mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Osob­nosť ve­dy a tech­ni­ky za mi­mo­riad­ne me­dzi­ná­rod­ne uz­na­né vý­sled­ky vo vý­sku­me a za­pá­ja­nie mla­dých ta­len­to­va­ných in­for­ma­ti­kov do vý­sku­mu.

Prio­ri­tou jej prog­ra­mu bu­de roz­ví­ja­nie štu­dij­ných prog­ra­mov, vy­chá­dza­júc z kom­pe­ten­cií aka­de­mic­kých za­mes­tnan­cov fa­kul­ty, zá­uj­mov uchá­dza­čov, tr­hu prá­ce a po­trieb spo­loč­nos­ti so zoh­ľad­ne­ním vý­vo­ja vo sve­te. Bu­de po­sil­ňo­vať vý­skum­nú čin­nosť s nás­led­ným zlep­šo­va­ním ve­dec­kých vý­stu­pov a zin­ten­zív­ňo­va­ním spo­lup­rá­ce s prie­mys­lom. Zá­ro­veň chce klásť dô­raz na me­dzi­ná­rod­ný roz­mer vý­skum­nej čin­nos­ti a zvy­šo­vať po­ve­do­mie o fa­kul­te v spo­loč­nos­ti.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter