Uber konkuruje už aj kuriérom. Zásielky doručuje expresne rýchlo a lacno

Ku­riérskym fir­mám vzni­ká ob­rov­ská kon­ku­ren­cia. Spo­loč­nosť Uber, do­po­siaľ zná­ma pre­vádz­ko­va­ním vý­hod­nej taxis­luž­by, roz­ši­ru­je svo­ju čin­nosť aj na roz­voz ba­lí­kov. Už viac ne­bu­de­te ča­kať na zá­siel­ku nie­koľ­ko dní. Ku­riér Ube­ru vám ju do­ve­zie v prie­be­hu nie­koľ­kých mi­nút a na­vy­še za vý­raz­ne niž­šiu ce­nu.

No­vá služ­ba UberRush mo­men­tál­ne fun­gu­je v New Yor­ku, Chi­ca­gu a San Fran­cis­cu. Ce­ny za roz­voz sa po­hy­bu­jú od 5 do 7 USD. Z tej­to su­my 75 - 80 % pri­pad­ne ku­rié­ro­vi, zvy­šok spo­loč­nos­ti. Ku­rié­rom Ube­ru sa mô­že stať kto­koľ­vek. Na roz­voz vy­uží­va­jú nie­len auto­mo­bil, ale aj bi­cy­kel, do­kon­ca zá­siel­ky mô­žu do­ru­čo­vať aj pe­šo.

uberrush_app.png

Cez ap­li­ká­ciu Uber si bu­de­te môcť ob­jed­nať do­ru­če­nie čo­ho­koľ­vek, čo v da­nej chví­li pot­re­bu­je­te. Ap­li­ká­cia vám na­vy­še umož­ní sle­do­vať po­hyb zá­siel­ky v reál­nom ča­se. V prí­pa­de, že sa služ­ba UberRush roz­ší­ri glo­bál­ne, sta­ne sa ob­rov­ským kon­ku­ren­tom nie­len veľ­kým ku­riérskym služ­bám, ale aj poš­te.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter