Volkswagen prijal rozhodnutia o ďalšom smerovaní značky

No­vo kon­šti­tuo­va­né pred­sta­ven­stvo Volkswage­nu pri­ja­lo na mi­mo­riad­nej schô­dzi roz­hod­nu­tia o ďal­šom sme­ro­va­ní znač­ky. Pred­se­da pred­sta­ven­stva Dr. Her­bert Di­ess ozná­mil zá­sad­né roz­hod­nu­tia v pro­duk­to­vej ob­las­ti: no­vú orien­tá­ciu stra­té­gie naf­to­vých mo­to­rov s naj­mo­der­nej­ší­mi tech­no­ló­gia­mi, vý­voj štan­dar­di­zo­va­nej ar­chi­tek­tú­ry elek­tri­fi­ká­cie pre osob­né a ľah­ké úžit­ko­vé auto­mo­bi­ly, ako aj no­vú bá­zu pre bu­dú­cu ge­ne­rá­ciu li­mu­zí­ny Phae­ton. In­ves­tí­cie bu­dú zre­du­ko­va­né prib­liž­ne o jed­nu mi­liar­du eur roč­ne, prog­ram efek­tív­nos­ti bu­de ďa­lej ak­ce­le­ro­vať.

Pre Euró­pu a Se­ver­nú Ame­ri­ku bu­de k naj­bliž­šie­mu mož­né­mu ter­mí­nu za­ve­de­ný pri naf­to­vých ag­re­gá­toch úpl­ný pre­chod na tech­no­ló­giu SCR (se­lek­tív­na ka­ta­ly­tic­ká re­duk­cia) a Ad­Blue. Pri naf­to­vých mo­to­roch sa bu­dú pou­ží­vať iba ta­ké sys­té­my čis­te­nia vý­fu­ko­vých ply­nov, kto­ré sú naj­lep­šie z eko­lo­gic­ké­ho hľa­dis­ka.

Os­ved­če­ná štan­dar­dná tech­nic­ká sta­veb­ni­ca kom­po­nen­tov s prieč­ne ulo­že­ným mo­to­rom MQB, za kto­rej vý­voj v rám­ci kon­cer­nu zod­po­ve­dá znač­ka Volkswagen osob­né auto­mo­bi­ly, bu­de vý­raz­ne vy­ví­ja­ná ďa­lej. Ťažis­kom evo­lú­cie bu­dú po­ho­ny Plug-In-Hyb­rid s eš­te väč­ším do­jaz­dom, veľ­ko­sé­rio­vé elek­tro­mo­bi­ly s do­jaz­dom do 300 ki­lo­met­rov, elek­tric­ká sús­ta­va vo­zid­la s na­pä­tím 48 vol­tov (Mild Hyb­rid), ako aj eš­te ús­por­nej­šie mo­to­ry na ben­zín, naf­tu a stla­če­ný zem­ný plyn CNG.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter