Metalová robotická kapela Compressorhead pripravuje prvý album

Po­ču­li ste už o me­ta­lo­vej sku­pi­ne Com­pres­sor­head? Jej štvorru­ký bu­be­ník sa vo­lá Stic­kboy, bas­gi­tar­ista Bo­nes a gi­tar­ista Fin­gers. Pr­výk­rát vy­stú­pi­la v ro­ku 2013 a od­vte­dy má za se­bou už nie­koľ­ko kon­cer­tov, nap­rík­lad v New Yor­ku či Mos­kve. Na tom by ne­bo­lo nič zvláš­tne, no tre­ba do­dať, že ide o ka­pe­lu, kto­rá po­zos­tá­va vý­hrad­ne z hu­ma­noid­ných ro­bo­tov.

compressorhead2.jpg

Com­pres­sor­head te­raz prip­ra­vu­je pr­vý al­bum. Keď­že tvor­co­via ka­pe­ly z Berlí­na bo­li veľ­ký­mi fa­nú­šik­mi No­Mean­sNo a Han­son Brot­hers, pies­ne skom­po­nu­je prá­ve John Wright z ka­nad­skej pun­kroc­ko­vej sku­pi­ny No­Mean­sNo. Nah­rá­va­nie by sa ma­lo us­ku­toč­niť za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka.

Video:


Nah­ráv­ka al­bu­mu si však vy­ža­du­je pe­nia­ze, a tak chce tá­to nev­šed­ná ka­pe­la 1. no­vem­bra za­čať crowdfun­din­go­vú kam­paň na je­ho fi­nan­co­va­nie. Pod­po­riť ju mô­že­te na jej webo­vej strán­ke.

Video:


Zdroj: pun­knews.org
com­pres­sor­head.rocks


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter