„Telco Conference 2015 - diskusie a case studies s TOP IT odborníkmi “

logo-TC-CMYK-300dpi.jpg Kon­fe­ren­cia o naj­ak­tuál­nej­ších tren­doch a otáz­kach v ob­las­ti IT a te­le­ko­mu­ni­ká­cií, kto­rá kaž­do­roč­ne po­núk­ne účas­tní­kom kon­fe­ren­cie príl­eži­tosť stret­núť TOP od­bor­ní­kov z ob­las­ti IT na jed­nom mies­te. Ôsmy roč­ník Tel­co Con­fe­ren­ce sa bu­de ko­nať 22. ok­tób­ra v pries­to­roch ho­te­la De­vín v his­to­ric­kom cen­tre Bra­tis­la­vy. Toh­to­roč­ný od­bor­ný prog­ram kon­fe­ren­cie je za­me­ra­ný pre­dov­šet­kým na väč­ší po­čet dis­ku­sií a je­di­neč­né ca­se stu­dies.

telco prednasajuci.png

Ak hľa­dá­te od­po­ve­de na otáz­ky oh­ľa­dom plá­nov a ob­chod­ných zá­me­rov s VoL­TE, príď­te si vy­po­čuť pa­ne­lo­vú dis­ku­siu za­me­ra­nú prá­ve na tú­to té­mu. Hos­tia dis­ku­sie Mar­tin Mos­ný zo Swan, Ivan Go­lian z Oran­ge, a ďal­ší ob­jas­nia ok­rem iné­ho aj re­gu­lač­né a práv­ne as­pek­ty LTE a VoL­TE, infra­štruk­tú­ru či cus­to­mer expe­rien­ces.

Viac in­for­má­cií k té­me Inter­net of Things (IoT) zís­ka­jú účas­tní­ci v dis­ku­sii, v kto­rej sa stret­nú ria­di­teľ di­ví­zie te­le­ko­mu­ni­kač­ných sys­té­mov Ján Ma­sa­ryk zo spo­loč­nos­ti SOF­TEC, de­kan FIIT STU Pa­vol Či­čák a Se­nior Bu­si­ness De­ve­lo­per Mi­ros­lav An­tol zo Slo­vak Te­le­kom. O uni­kát­ne skú­se­nos­ti sa po­de­lia v dis­ku­sii o dá­to­vých cen­trách, mig­rá­cii clou­dov, bez­peč­nos­ti a cer­ti­fi­ká­cii ďal­ší poz­va­ní hos­tia, ob­chod­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Be­nes­tra Lu­káš Koller, ICT Expert for Cloud Mi­ros­lav Pi­kus zo Slo­vak Te­le­kom a Pat­rik Sko­vaj­sa, CTO zo spo­loč­nos­ti Eri­go­nes.

Ná­zo­ry a poh­ľad na bu­dúc­nosť v Tel­co ob­las­ti (Aké služ­by uvi­dí­te, akí ope­rá­to­ri, čo bu­dú zá­kaz­ní­ci žia­dať, no­vé tech­no­ló­gie atď.) bu­dú ús­tred­nou té­mou štvr­tej pa­ne­lo­vej dis­ku­sie. Skve­lou sprá­vou pre IT vý­vo­já­rov je, že na kon­fe­ren­cii bu­de pre­zen­to­va­ná i je­di­neč­ná ca­se stu­dy z di­el­ne Ani­ma Tech­ni­ka. Šesťčlen­né­mu tí­mu slo­ven­ských vý­vo­já­rov sa po­da­ri­lo vy­tvo­riť úpl­ne pr­vú hru na sve­te s dron­mi v reál­nom ži­vo­te s pr­vka­mi po­čí­ta­čo­vých hier Dro­ne'n'Ba­se a zís­ka­li za ňu ne­jed­no oce­ne­nie. Viac o tej­to no­vin­ke prez­ra­dí Ró­bert Schoch­mann.

Viac in­for­má­cií o prog­ra­me, ďal­ších pred­ná­ša­jú­cich a mož­nos­tiach re­gis­trá­cie si mô­že­te po­zrieť na www.in­formslo­va­kia.sk. Náj­de­te tu tak­tiež me­ná už re­gis­tro­va­ných účas­tní­kov kon­fe­ren­cie.

Video:
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter