ŠKOLSTVO: UK a Univerzita Viedeň otvorili spoločný študijný program

Pred­sta­vi­te­lia Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve (UK) a Uni­ver­zi­ty Vie­deň dnes na pô­de vie­den­skej uni­ver­zi­ty sláv­nos­tne ot­vo­ri­li spo­loč­ný ma­gis­ter­ský štu­dij­ný prog­ram Phy­sics of the Earth (Fy­zi­ka Ze­me). Štu­den­ti toh­to prog­ra­mu bu­dú sú­čas­ne štu­den­tmi oboch uni­ver­zít - slo­ven­skej aj ra­kús­kej.

Spo­loč­ný ma­gis­ter­ský štu­dij­ný prog­ram Fy­zi­ka Ze­me, kto­rý je pr­vým spo­loč­ným štu­dij­ným prog­ra­mom za­hra­nič­nej a slo­ven­skej uni­ver­zi­ty, je v po­nu­ke oboch uni­ver­zít od ak­tuál­ne­ho aka­de­mic­ké­ho ro­ka. In­for­mo­va­la o tom ho­vor­ky­ňa Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho An­drea Földvá­ryo­vá s tým, že vý­uč­ba bu­de v an­glic­kom ja­zy­ku.

Slo­ven­skí štu­den­ti bu­dú kaž­dý týž­deň ces­to­vať dvak­rát do Vied­ne, ra­kús­ki štu­den­ti do Bra­tis­la­vy. Je­den deň ve­nu­jú di­plo­mo­vej prá­ci na tej uni­ver­zi­te, kde pô­so­bí ve­dú­ci di­plo­mo­vej prá­ce. "Fy­zi­ka Ze­me ne­má v ma­lých európ­skych kra­ji­nách ve­ľa štu­den­tov, v kaž­dej kra­ji­ne je však nut­ná z dô­vo­du mo­ni­to­ro­va­nia fy­zi­kál­nych fak­to­rov a pro­ce­sov ži­vot­né­ho pros­tre­dia (ze­met­ra­se­nia, tia­žo­vé po­le, elek­tro­mag­ne­tic­ké po­le, te­pel­ný tok) a ochra­ny ži­vot­né­ho pros­tre­dia, ana­lý­zy geo­ha­zar­du (naj­mä seiz­mic­ké­ho oh­ro­ze­nia) či pros­pek­cie ne­ras­tných su­ro­vín," vy­svet­ľu­je pro­fe­sor Pe­ter Moc­zo z UK, kto­rý je jed­ným z ga­ran­tov spo­loč­né­ho štu­dij­né­ho prog­ra­mu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter