Černobyľ po odchode ľudí prekypuje životom

Ob­lasť Čer­no­by­ľa, mies­to naj­hor­šej jad­ro­vej ka­tas­tro­fy na sve­te, sa sta­lo úto­čis­kom voľ­ne ži­jú­cich zvie­rat. Množ­stvo je­le­ňov, lo­sov a di­via­kov je na úrov­ni prí­rod­ných re­zer­vá­cií v re­gió­ne a po­čet vl­kov je do­kon­ca se­dem­krát vy­šší ako bež­ne.

Po ha­vá­rii jad­ro­vé­ho reak­to­ra v ro­ku 1986 z ob­las­ti utie­klo 116 000 ľu­dí pred rá­dioak­tív­nym spa­dom a ďal­ších 220 000 bo­lo pre­síd­le­ných nes­kôr pri vy­pra­ta­ní zó­ny s roz­lo­hou asi 4200 štvor­co­vých ki­lo­met­rov, roz­de­le­nej rov­ným di­elom me­dzi Bie­lo­rus­kom a Uk­ra­ji­nou.

„Ne­ga­tív­ne účin­ky ra­diá­cie te­da nie sú ta­ké veľ­ké, ako by ma­la prí­tom­nosť ľu­dí," ho­vo­rí Jim Smith z Por­tsmout­hskej uni­ver­zi­ty, kto­rý us­ku­toč­nil vý­skum v tej­to ob­las­ti. Po­sol­stvo je jas­né: Les­né prá­ce, po­ľov­níc­tvo a poľ­no­hos­po­dár­stvo ma­jú na prí­ro­du hor­ší do­sah ako vý­buch jad­ro­vé­ho reak­to­ra. Čer­nob­yľ te­da uka­zu­je, že prí­ro­da mô­že prek­vi­tať, ak ju ľu­dia ne­cha­jú na po­ko­ji. Pod­ľa ná­zo­ru ved­cov je Čer­nob­yľ ži­vým dô­ka­zom od­ol­nos­ti prí­ro­dy.

wild_boar_chernobyl.jpg

Vý­skum­ní­ci vy­ko­na­li hĺbko­vé pries­ku­my za­me­ra­né na sr­nce, je­le­ne, lo­sy, di­via­ky a vl­ky eš­te v ro­koch 2008 a 2010. Skú­ma­li pri nich sto­py v sne­hu na 35 ces­tách s úhr­nnou dĺžkou 315 km. Po­tom sa vý­sku­my opa­ko­va­li po­čas dvoch po se­be idú­cich ro­kov, nie­ke­dy aj troch. Zís­ka­né úda­je sa nás­led­ne po­rov­na­li s dá­ta­mi zhro­maž­de­ný­mi za pou­ži­tia rov­na­kých pos­tu­pov v šty­roch ne­kon­ta­mi­no­va­ných prí­rod­ných re­zer­vá­ciách v Bie­lo­rus­ku. Uká­za­lo sa, že v oko­lí Čer­no­by­ľa ži­je prib­liž­ne rov­na­ký po­čet zvie­rat na plo­chu, v niek­to­rých prí­pa­doch do­kon­ca vý­raz­ne vy­šší.

Video:


Smith ho­vo­rí, že naj­hor­šie dôs­led­ky pre zvie­ra­tá ma­lo žia­re­nie po­čas pr­vé­ho ro­ka, spô­so­bi­li to naj­mä izo­to­py s krát­kym pol­ča­som roz­pa­du, ale vy­so­kou toxici­tou, ako napr. jód-131 a tech­né­cium-99. Nap­rík­lad do­by­tok hy­nul po tom, čo je­dol trá­vu kon­ta­mi­no­va­nú jó­dom.

Pod­ľa od­ha­dov bo­li dáv­ky žia­re­nia, kto­ré zvie­ra­tá dos­tá­va­li v naj­viac za­siah­nu­tých ob­las­tiach, na úrov­ni 1 mi­lig­ray za deň, čo je asi de­sa­ti­na to­ho, čo dos­tá­va pa­cient pri CT bru­cha. Smith chcel zis­tiť, či tá­to den­ná dáv­ka mô­že spô­so­biť ge­ne­ric­ké mu­tá­cie. V sú­čas­nos­ti pre­to pra­cu­je na po­rov­ná­va­ní mie­ry mu­tá­cií v ry­bách z Čer­no­by­ľa s tý­mi z ne­kon­ta­mi­no­va­ných ob­las­tí.

Mi­ke Wood zo Sal­for­dskej uni­ver­zi­ty sle­du­je ka­me­ra­mi voľ­ne ži­jú­ce ži­vo­čí­chy v čer­no­byľ­skej zó­ne a za­zna­me­nal náv­rat med­ve­ďa hne­dé­ho a zub­ra európ­ske­ho. Pod­ľa ne­ho si veľ­ké ci­cav­ce po­ra­dia s rá­dioak­ti­vi­tou lep­šie ako ľu­dia. Mô­že to vraj sú­vi­sieť s príl­iš rých­lou evo­lú­ciou náš­ho imu­nit­né­ho sys­té­mu, pri kto­rej moh­lo dôjsť k stra­te niek­to­rých dô­le­ži­tých me­cha­niz­mov. Ved­ci te­raz skú­ma­jú do­sah rá­dioak­ti­vi­ty na men­šie ži­vo­čí­chy, napr. ry­by a hmyz.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter