Šéf VW: Zvolávanie áut sa začne v januári, náprava bude trvať do konca roka 2016

No­vý šéf ne­mec­kej auto­mo­bil­ky Volkswagen Mat­thias Müller uvie­dol v uto­rok v roz­ho­vo­re pre stre­daj­šie vy­da­nie ne­mec­ké­ho den­ní­ka Fran­kfur­ter Allge­mei­ne Zei­tung (FAZ), že spo­loč­nosť za­čne v ja­nuá­ri sťa­ho­vať di­ese­lo­vé au­tá za­siah­nu­té afé­rou so zma­ni­pu­lo­va­ný­mi emi­sia­mi a op­ra­vy ukon­čí do kon­ca bu­dú­ce­ho ro­ka.

"Ak pôj­de všet­ko pod­ľa plá­nu, so zvo­lá­va­ním áut mô­že­me za­čať v ja­nuá­ri. Všet­ky au­tá by ma­li byť op­ra­ve­né do kon­ca ro­ka 2016," po­ve­dal Müller pre den­ník FAZ v inter­view, z kto­ré­ho ci­to­va­la tla­čo­vá agen­tú­ra Reu­ters.

Müller vy­jad­ril v roz­ho­vo­re pres­ved­če­nie, že do afé­ry s ma­ni­pu­lá­ciou emi­sia­mi je za­ple­te­ných iba zo­pár za­mes­tnan­cov, a od­mie­tol ná­zo­ry, že je­ho pred­chod­ca - per­fek­cion­ista Mar­tin Win­ter­korn - mu­sel o pod­vo­de ve­dieť.

Škan­dál vo Volkswage­ne (VW) spô­so­bil pok­les hod­no­ty je­ho ak­cií a váž­ne poš­ko­dil po­vesť spo­loč­nos­ti. No­vý šéf auto­mo­bil­ky po­ve­dal, že VW sa mu­sí stať men­šou a me­nej cen­tra­li­zo­va­nou spo­loč­nos­ťou. Do­dal, že kaž­dý mo­del a znač­ka bu­dú pres­kú­ma­né z to­ho poh­ľa­du, či sú pre spo­loč­nosť prí­no­som. Müller vy­me­no­val kon­krét­ne Bu­gat­ti.

Šéf ne­mec­kej fir­my do­dal, že pot­reb­ná je skôr "evo­lú­cia" než "re­vo­lú­cia", aby sa si­tuácia vo VW vrá­ti­la do nor­má­lu. A pred­po­ve­dal, že spo­loč­nosť mô­že do dvoch, troch ro­kov "opäť žia­riť".

"Tá­to krí­za nám da­la príl­eži­tosť dôk­lad­ne reor­ga­ni­zo­vať štruk­tú­ry Volkswage­nu. Chce­me spo­loč­nosť zoš­tíh­liť, viac de­cen­tra­li­zo­vať a dať znač­kám viac zod­po­ved­nos­ti," uvie­dol Müller.
Müller tiež od­mie­tol tvr­de­nia, že spo­loč­nosť VW príl­iš nes­ko­ro in­for­mo­va­la fi­nan­čné tr­hy o prob­lé­moch s di­ese­lo­vý­mi auta­mi, ho­ci pred­sta­vi­te­ľom ame­ric­kej Agen­tú­ry na ochra­nu ži­vot­né­ho pros­tre­dia (EPA) to ozná­mi­la o nie­koľ­ko týž­dňov skôr, než zá­le­ži­tosť zve­rej­ni­la.
"Pod­ľa na­šich zna­los­tí zá­ko­nov sme o tom in­for­mo­va­li na­čas," vy­hlá­sil šéf ne­mec­kej auto­mo­bil­ky.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter