Konferencia: Summit Smart City 360

Ra­di by sme Vás všet­kých os­lo­vi­li v me­ne Európ­skej alian­cie pre ino­vá­ciu oh­ľa­dom sum­mi­tu Smart Ci­ty 360, kto­rý sa v sú­čas­nos­ti prip­ra­vu­je v spo­lup­rá­ci s STU a pod zá­šti­tou pod­pred­se­du Európ­skej Ko­mi­sie Ma­ro­ša Šef­čo­vi­ča a Mi­nis­ter­stva hos­po­dár­stva SR. Sum­mit sa us­ku­toč­ní v ter­mí­ne až 16. ok­tób­ra 2015 a bu­de pa­ra­lel­ne pre­bie­hať v Bra­tis­la­ve a v ka­nad­skom To­ron­te.

Am­bí­ciou toh­to po­du­ja­tia je pre­po­je­nie na pr­vý poh­ľad roz­diel­nych sve­tov vý­skum­ných pra­cov­ní­kov, vlád­nych or­ga­ni­zá­cií, start-upov a súk­rom­né­ho sek­to­ra do jed­né­ho koo­pe­ru­jú­ce­ho sys­té­mu.

Ra­di by sme upria­mi­li Va­šu po­zor­nosť na 3. deň sum­mi­tu, IN­NO­VA­TION DAY, kto­rý bu­de za­me­ra­ný na šir­šie te­ma­tic­ké roz­pä­tie než Smart Ci­ties. Cie­ľom je os­lo­viť pre­dov­šet­kým mla­dých ľu­dí, kto­rí sa za­ují­ma­jú o start-upy, ale­bo ma­jú vlas­tné ná­pa­dy, kto­ré by ra­di pre­sa­di­li na tr­hu. Ak Vás tá­to ak­cia za­uja­la viac in­fo náj­de­te aj tu: https://www.fa­ce­book.com/events/525253004316078/


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter