Google zmenil meno. Teraz sa obchoduje pod značkou Alphabet

Dru­hý ok­tó­ber toh­to ro­ka bol pre Goog­le pos­led­ným dňom bez ma­ter­skej spo­loč­nos­ti. Po uzav­re­tí tr­hov v pia­tok ve­čer sa to­tiž spo­loč­nosť pre­me­no­va­la na Al­pha­bet a pod tým­to me­nom sa ob­cho­du­je od pon­del­ko­vé­ho rá­na. Goog­le sa tak sta­ne jed­nou z ob­chod­ných jed­no­tiek pod Al­pha­be­tom.

Zá­mer vy­tvo­riť ma­ter­skú spo­loč­nosť Goog­le ozná­mil už v augus­te. Al­pha­bet úpl­ne nah­ra­dí Goog­le ako ve­rej­ne ob­cho­do­va­teľ­nú spo­loč­nosť a po­čet je­ho ak­cií sa nez­me­ní. Fir­ma sa bu­de na­ďa­lej ob­cho­do­vať pod sym­bo­lom GOOG.

Goog­le však ne­bu­de je­di­ná dcér­ska spo­loč­nosť Al­pha­be­tu. Pod kríd­la no­vé­ho kon­glo­me­rá­tu bu­de spa­dať aj vý­skum­né kríd­lo ame­ric­kej spo­loč­nos­ti s náz­vom Goog­le X, kto­ré vy­ví­ja nap­rík­lad auto­nóm­ne auto­mo­bi­ly, ale­bo in­ves­tor­ská spo­loč­nosť Ca­pi­tal and Ven­tu­res.

Pred reor­ga­ni­zá­ciou fir­my tak všet­ky pro­jek­ty, na kto­rých Goog­le pra­co­val (An­droid, Chro­me, Goog­le Glass, auto­nóm­ne vo­zid­lá, dro­ny ale­bo aj in­te­li­gen­tné kon­tak­tné šo­šov­ky), spa­da­li pod je­ho kríd­la. Po tom­to kro­ku sa však Goog­le mô­že pres­tať sús­tre­ďo­vať na pro­jek­ty, kto­ré ne­za­rá­ba­jú pe­nia­ze, a na­mies­to to­ho pod­po­ro­vať len svo­je pod­ni­ka­nie na inter­ne­te. Naj­zá­rob­ko­vej­šia čin­nosť spo­loč­nos­ti je to­tiž stá­le jej vy­hľa­dá­va­cí en­gi­ne.

To však nez­na­me­ná, že Goog­le s extra­va­gan­tný­mi pro­jek­tmi, kto­rý­mi je zná­my, pres­ta­ne. Nao­pak, väč­šiu ne­zá­vis­losť kaž­dej dcér­skej fir­my a vznik vlas­tné­ho tí­mu vý­vo­já­rov na kaž­dý pro­jekt by ma­li tie­to my­šlien­ky eš­te viac pod­po­riť.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter