Ceny liekov na internete sa líšia až o 102 %

Ce­ny voľ­ne pre­daj­ných lie­kov sa na inter­ne­te vý­raz­ne lí­šia. Ľudia tak mô­žu pri správ­nom ná­ku­pe znač­ne ušet­riť. Tý­ka sa to naj­mä vi­ta­mí­nov a vý­ži­vo­vých dopl­nkov. Nap­rík­lad pri Coldrexe v tab­le­tách je v jed­not­li­vých e-sho­poch roz­diel v ce­ne až 102 %. Vy­plý­va to z vý­sled­kov me­ra­nia služ­by Kar­sa Mo­ni­tor, kto­rá ana­ly­zu­je ce­ny to­va­ru v inter­ne­to­vých ob­cho­doch.

Pries­kum ap­li­ká­cie Kar­sa Mo­ni­tor, kto­rý po­rov­ná­val ce­ny voľ­ne pre­daj­ných lie­kov, uká­zal, že roz­die­ly v ce­nách zhod­ných pro­duk­tov sa lí­šia v jed­not­li­vých inter­ne­to­vých ob­cho­doh do­kon­ca o de­siat­ky per­cent. Naj­väč­ší rozpt­yl cien za­zna­me­na­li ana­ly­ti­ci pri lie­koch na trá­ve­nie a na chríp­ku.

Čo sa tý­ka po­rov­na­nia kon­krét­nych e-sho­pov, kto­ré sa špe­cia­li­zu­jú na pre­daj voľ­ne pre­daj­ných lie­kov, služ­ba Kar­sa Mo­ni­tor vy­hod­no­ti­la ako ob­chod s naj­vý­hod­nej­šou po­nu­kou le­ka­ren-kar­pa­tia.sk. Nao­pak, naj­vyš­šie ce­ny sa vy­sky­to­va­li v ob­cho­de es­hop.zdrav­mat.sk. Prie­mer­ná hod­no­ta cien pro­duk­tov v tých­to ob­cho­doch sa lí­ši­la o 20 %.

Na slo­ven­skom tr­hu s voľ­ne pre­daj­ný­mi liek­mi cez inter­net je za­tiaľ ma­lá kon­ku­ren­cia. E-sho­py tak nie sú nú­te­né pra­co­vať s ce­nou, aby pril­áka­li zá­kaz­ní­kov," upo­zor­nil Mi­chal Je­žek zo spo­loč­nos­ti Kar­sa Tech­no­lo­gies. „Ana­lý­za nap­rík­lad uká­za­la, že za sle­do­va­né dvoj­me­sač­né ob­do­bie doš­lo k zme­ne ce­ny vy­bra­ných pro­duk­tov iba v nie­koľ­ko má­lo prí­pa­doch. Tým sa Slo­ven­sko vý­znam­ne lí­ši nap­rík­lad od čes­ké­ho tr­hu, kde je bež­ná prax pre­ce­ňo­vať vý­rob­ky nie­koľ­kok­rát do me­sia­ca a tie­to zme­ny vy­užiť na mar­ke­tin­go­vé úče­ly," vy­svet­lil Je­žek.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter