Na inšpiráciu. Americká vláda chce „poľudštiť“ dizajn webových stránok vládnych úradov

Ame­ric­ká vlá­da vy­da­la po­ky­ny tý­ka­jú­ce sa di­zaj­nu webo­vých strá­nok fe­de­rál­nych úra­dov, kto­ré sa ma­jú stať preh­ľad­nej­ší­mi, aby sa ich náv­štev­ní­ci ľah­šie orien­to­va­li a rých­lo naš­li to, čo hľa­da­jú. Mno­hé z nich sú to­tiž ťaž­ko­pád­ne a zlo­ži­té, čo chce úrad ame­ric­ké­ho fe­de­rál­ne­ho šé­fa IT (CIO) zme­niť.

No­vé di­zaj­no­vé štan­dar­dy ma­jú pos­kyt­núť spo­loč­ný zdroj pre fe­de­rál­ne webo­vé strán­ky, kto­rých cie­ľom je zvý­šiť dos­tup­nosť dát a eli­mi­no­vať frus­trá­ciu pou­ží­va­te­ľov pri zís­ka­va­ní in­for­má­cií. No­vo vy­da­ný sú­bor po­ky­nov a open sour­ce kom­po­nen­tov má pod­po­ro­vať čis­tý a flexibil­ný a mo­der­ne vy­ze­ra­jú­ci di­zajn, kto­rý je zá­ro­veň preh­ľad­ný.

Zá­kla­dom no­vých štan­dar­dov sú šty­ri zá­sa­dy:

- Vý­vo­já­ri a di­zaj­né­ri by ma­li pos­ky­to­vať vy­so­kok­va­lit­ný ob­sah po­mo­cou jed­no­du­chých nás­tro­jov.
- Ma­li by za­bez­pe­čiť okam­ži­tú dos­tup­nosť in­for­má­cií.
- Fe­de­rál­ne webo­vé strán­ky by ma­li byť res­pon­zív­ne (ma­li by správ­ne fun­go­vať na za­ria­de­niach s roz­lič­nou veľ­kos­ťou dis­ple­ja) a kon­zis­ten­tné (na všet­kých vlád­nych webo­vých strán­kach by ma­li byť za­ve­de­né rov­na­ké nor­my).
- Ma­li by sa dodr­žia­vať os­ved­če­né pos­tu­py (best prac­ti­ces) v ob­las­ti di­zaj­nu aj kó­du.

Vlád­ne weby by ma­li mať zjed­no­te­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie a pou­ží­vať kom­pa­ti­bil­nú ty­pog­ra­fiu a far­by. Niek­to­ré strán­ky, ako napr. U.S. Di­gi­tal Servic­es Play­book a vo­te.usa.gov, už pou­ží­va­jú naj­nov­šie štan­dar­dy, iné sa im mu­sia pris­pô­so­biť. Sú­bor no­vých štan­dar­dov je k dis­po­zí­cii na Git­Hu­be.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter